รายการแข่งขัน

โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Ryan Gadiano Sioson
Mr. Ryan Gadiano Sioson
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษร
Miss Selaluk Kankesorn
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงรุจิษยา พันธ์มี
Rujisaya Panmee
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Ryan Gadiano Sioson
Mr. Ryan Gadiano Sioson
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกิตติคุณ สัทธานนท์
Mr. Kittikun Sattanon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปลาย ดีเทียน
Plai Deetien
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุษรา ทองไทย
Ms. Bussra Thongthai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกิตติคุณ สัทธานนท์
Mr. Kittikun Sattanon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิ์เผือก
Benjamas Popeuk
นักเรียน
4 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุษรา ทองไทย
Ms. Bussra Thongthai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล
Mrs. Natchanika Thawisubnawakul
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงมนัสยา สีดาพล
Manassaya Seedapol
นักเรียน
5 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล
Mrs. Natchanika Thawisubnawakul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวบุษรา ทองไทย
Ms. Bussra Thongthai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกาญจนา สุทนต์
Kanjana Suton
นักเรียน

กลับหน้าหลัก