รายการแข่งขัน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทักษพร พันธ์เขตรการ
Mrs. Taksaporn Panketkan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางดารุณี อินทุฤทธิ์
Mrs. Darunee Inthurit
ครูผู้ฝึกสอน
Mr. Ivan Wayne Fairbairn
Mr. Ivan Wayne Fairbairn
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.เพ็ญพร กล้าหาญ
Miss Penporn Klaharn
นักเรียน
ด.ช.จิรพนธ์ กลธนเสพย์
Mr. Jirapon Kontonsep
นักเรียน
ด.ญ.ศุภักษร  เพ็งศรี
Miss Supaksorn Pengsri
นักเรียน
ด.ญ.สุวดี สุพบุตร
นักเรียน
ด.ญ.มนพัทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Miss Monaphut Seneewong na Ayutthaya
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุไร ธรรมายน
Mrs. Urai Thammayon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสุนุตชา อุบลจร
Mrs. Sunucha Ubonjon
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กัญญ์วรา ยาวิชัย
Miss Ganwara Yawichai
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญารัตน์ จำรัส
Mrs. Kanyarat Jamras
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายยุทธนา ต๊ะบุญเรือง
Mr. Yutthana Taboonruang
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นวรัตน์ มาดี
Miss Nawarat Madee
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา คำโฉม
Mrs. Ratana Khamchom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายประวีณธรรม ทองเกล็ด
Mr. Prawintham Thongkled
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พิชชาภา ธิมาสุ
Miss Pitchapha Thimasu
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุลาวัลย์ เพชรสุวรรณ
Miss Sulawan Phetsuwan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.แพรวา กลายสุข
Miss Praewa Klaisook
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเนตรนภา มีแสงพราว
Mrs. Netnapa Meesaengprao
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Maroua Sahraoui
Miss Maroua Sahraoui
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.มนสิชา อุ้ยสิงห์
Miss Monsicha Uysing
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุภาพ ฉัตรอุทัย
Mr. Panupab Chat-uthai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ภัทรพล ชูวงศ์เลิศ
Mr. Pattarapon Chuwonglert
นักเรียน
ด.ช.กสิณ เพ็ญสุข
Mr. Kasin Pensuk
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชา ตู้แก้ว
Mr. Anucha Tookaew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุพัตรา ใจดี
Miss Supattra Jaidee
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.สุนิสา อินทร์ประสาท
Miss Sunisa Inprasart
นักเรียน
ด.ญ.อุไรวรรณ เรืองเขตร
Miss Uraiwan Ruengket
นักเรียน
ด.ญ.ศุทธหทัย รงค์ทอง
Miss Suttahathai Rongthong
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชญะ โชคพล
Mr. Phitchaya Chokpon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายชาลี วงษ์รักษ์
Mr. Chalee Wongrak
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุทนต์
Miss Nattanicha Suthon
นักเรียน
ด.ญ.ภูรดา โพธิ์เกษม
Miss Phurada Pokasem
นักเรียน
ด.ช.ญาณวรรธน์ นิยมสัตย์
Mr. Yannawat Niyomsat
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ บุญศรี
Mr. Nirun Boonsri
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศุภัสสราพร มานะการ
Miss Suphatsaraporn Manakan
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.จารุวรรณ สุคนธชาติ
Miss Jaruwan Sukhonthachat
นักเรียน
ด.ญ.ภัทรวรรณ จีจู
Miss Phattarawan Jeejoo
นักเรียน
ด.ญ.ณัฐนิช ทองบุญ
Miss Natthanit Thongbun
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
Miss Chotiros Chutiparnidted
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ศิริลักษณ์  เพิ่มเขตรกิจ
Miss Siriluck Permketkit
นักเรียน
ด.ญ.วรณัน เขตต์กรณ์
Miss Woranun Khetkorn
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
Miss Chotiros Chutiparnidted
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.สัจจาวุฒิ อ่อนฉาย
Mr. Satjawut Onchay
นักเรียน

กลับหน้าหลัก