รายการแข่งขัน

โรงเรียนตากพิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.จุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด
Miss.Jutarat Iamsa-ard
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.David James Williams
Mr.David James Williams
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณัฐวลัย ไทยแท้
Miss.Natwalai Thaitae
นักเรียน
ด.ช.ธีรภัทร พิณโนเอก
Mr.Teerapat Pinnoeak
นักเรียน
ด.ญ.กฤตยา แก้วปู่
Miss.Kittaya Kaewpoo
นักเรียน
ด.ญ.ญาดา เครืออยู่
Miss.Yada Khruayoo
นักเรียน
ด.ญ.จิราพร เขียวเครือ
Miss.Jiraporn Keawkruea
นักเรียน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.มลสิการ ก๋าคำ
Miss.Monsikan Kakam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss.Meredith  Walsh
Miss.Meredith Walsh
ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ปุณรดา สุจริตจันทร์
Miss.Punrada Sutjaritjan
นักเรียน
น.ส.ภัทรวี อินทรกุญชร
Miss.Pattarawee Intarakunchorn
นักเรียน
นายพัสกร ธัญญโยธิน
Mr. Passakorn Thanyayotin
นักเรียน
นายธนธรณ์ พิลึก
Mr. Thanatorn Philuck
นักเรียน
น.ส.ณัฐริการ์ วงษ์เสนสะ
Miss.Nuttarika Wongsensa
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.กาญจนี โชติสุข
Miss.Kajanee Chotsuk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Henry Emphrey
Mr.Henry Emphrey
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ศุภรดา วงษ์กาวิน
Miss.Suparada Wongkawin
นักเรียน
4 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.กาญจนี โชติสุข
Miss.Kajanee Chotsuk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Henry Emphrey
Mr.Henry Emphrey
ครูผู้ฝึกสอน
นายธนญ ชัยมงคล
Mr.Tanon Chaimongkol
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย ธิวงศ์คำ
Mrs.Orathai Thiwongkham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ภัทรพรรณ ใยระย้า
Miss.Pattarapan Yairaya
นักเรียน
6 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรทัย ธิวงศ์คำ
Mrs.Orathai Thiwongkham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ธญานี วัดแดง
Miss.Thayanee Watdang
นักเรียน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นาถนภา สิรมาศ
Miss.Nardnapa Siramat
นักเรียน
8 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
Miss.Vanessa Leigh Oclarit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ขวัญข้าว รื่นรวย
Miss.Kwankao Ruenruay
นักเรียน
9 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรทัย ธิวงศ์คำ
Mrs.Orathai Thiwongkham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Henry Emphrey
Mr.Henry Emphrey
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ธนพร พักตร์เกษม
Miss.Thanaphon Pakkasam
นักเรียน
10 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรทัย ธิวงศ์คำ
Mrs.Orathai Thiwongkham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Henry Emphrey
Mr.Henry Emphrey
ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.กชกร พุทธวงษ์
Miss.Kotchakorn Putthawong
นักเรียน
11 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss.Camille Morrow
Miss.Camille Morrow
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.จุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด
Miss.Jutarat Iamsa-ard
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ตรีทเศศ ปาระมีสา
Mr.Treetaset Parameesa
นักเรียน
12 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.กาญจนี โชติสุข
Miss.Kajanee Chotsuk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss.Camille Morrow
Miss.Camille Morrow
ครูผู้ฝึกสอน
นายปุริม สันติพนารักษ์
Mr.Purim Santiphanarak
นักเรียน
13 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.มลสิการ ก๋าคำ
Miss.Monsikan Kakam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.วิญญ์ นาถวีระนันท์
Mr.Win Nathweeranan
นักเรียน
ด.ช.แทนไท รื่นรวย
Mr.Tantai Ruenruay
นักเรียน
14 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.มลสิการ ก๋าคำ
Miss.Monsikan Kakam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายศุภจักร ธัญญโยธิน
Mr.Suppajak Thanyayotin
นักเรียน
น.ส.อนัญญา บุญโท
Miss.Ananya Boontho
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.กรรณิกา สียะ
Miss.Kannika Seeya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Eric Neba Mungong
Mr.Eric Neba Mungong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อารีภัทร อินจันทร์
Miss.Areepath Injan
นักเรียน
ด.ญ.ญาณิศา อินกลิ่น
Miss.Yanisa Inklin
นักเรียน
ด.ญ.เบญญาภา ศรีภา
Miss.Benyapa Sripa
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.พิมลวรรณ น้อยท่าช้าง
Miss.Pimolwan Noithachang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.พชรพร พรมอ้าย
Miss.Pacharaporn Prom-Ary
นักเรียน
น.ส.พรลภัส จันทร์วิไลนคร
Miss.Pornlapas Chanvilainakorn
นักเรียน
น.ส.สุวพิชญ์ กันทะรส
Miss.Suwaphit Kantarod
นักเรียน
17 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Dino Alfaro
Mr.Dino Alfaro
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.A Bengamaa
Mr.A Bengamaa
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ปกิตตา ขำทัพ
Miss.Pakitta Khamthup
นักเรียน
ด.ญ.ธนัชพร พรมทับ
Miss.Thanatchapon Phromthap
นักเรียน
ด.ญ.เจนจิรา มั่นมาก
Miss.Janejira Manmak
นักเรียน
18 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Renante P. Hernandez
Mr.Renante P. Hernandez
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.จันทร์จิรา คำน่าน
Miss.Janjira Kamnan
ครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ฐิดากร เขียวแก้ว
Miss.Thidakorn Kheawkeaw
นักเรียน
น.ส.รสริน อ่ำอุ่น
Miss.Rosarin Aum-aun
นักเรียน
น.ส.สกุลกาญจน์ ศรีจริยา
Miss.Sakulkan Srijariya
นักเรียน
19 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Renante P. Hernandez
Mr.Renante P. Hernandez
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายธีวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล
Mr.Teerawut Abhiprajyathitikul
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อนัญญา จำปาเครือ
Miss.Ananya Champakhrua
นักเรียน
ด.ช.พร้อมยศ ป้อมทองคำ
Mr.Promyot Pomthongkham
นักเรียน
20 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Renante P. Hernandez
Mr.Renante P. Hernandez
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายธีวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล
Mr.Teerawut Abhiprajyathitikul
ครูผู้ฝึกสอน
นายภัทรพล เดชขันธ์
Mr.Phattarapol Dechkan
นักเรียน
นายสันติสุข ล่าป่วน
Mr.Santisuk Lapuan
นักเรียน
21 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Renante P. Hernandez
Mr.Renante P. Hernandez
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.สิรพรพิมล วุฒิบุตร
Miss.Sirapornpimon Wuttibotr
นักเรียน
ด.ญ.ธนัชชา วงศ์สนิท
Miss.Thanatcha Wongsanit
นักเรียน
22 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Renante P. Hernandez
Mr.Renante P. Hernandez
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ธิติรัตน์ พิชยวรวิช
Miss.Thitirath Pichayaworawit
นักเรียน
นายวิทวัส ตั้งศรีวรกานต์
Mr.Vittavas Tangsriworakan
นักเรียน
23 นวัตกรรมครู
ระดับ ครูผู้สอน
น.ส.กาญจนี โชติสุข
Miss.Kajanee Chotsuk
ครู พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน

กลับหน้าหลัก