ขอความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดมหกรรมวิชาการ Northern Region EP/MEP 2017 ครั้งที่ 10 https://goo.gl/41RpbV

เข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

พิมพ์เกียรติบัตร Talent Show

พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

ผลการแข่งขัน

ที่ รายการ ระดับ เลือกรายการ
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
3 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
4 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3) ประถมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
5 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6) ประถมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
6 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
7 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
8 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3) ประถมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
9 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6) ประถมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
10 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
11 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
12 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
13 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
14 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
15 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3) ประถมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
16 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6) ประถมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
17 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
18 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
19 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3) ประถมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
20 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6) ประถมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
21 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
22 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
23 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
24 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
25 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
26 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
27 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
28 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
29 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
30 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
31 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
32 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
33 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
34 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
35 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
36 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
37 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
38 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6) ประถมศึกษา ผลการแข่งขัน
39 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3) มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน
40 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการแข่งขัน
41 นวัตกรรมครู ครูผู้สอน ผลการแข่งขัน
42 นวัตกรรมโรงเรียน โรงเรียน ผลการแข่งขัน