รายการ การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.ธนชาติ ธราวรรณ 87.6 Gold Medal 1st Place
ด.ช.เอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ 87.6 Gold Medal 1st Place
ด.ญ.ปฤษญพร ปัญญาราษฎร์ 87.6 Gold Medal 1st Place
ด.ญ.วรนิษฐ์ นันทิโชติวัฒน์ 87.6 Gold Medal 1st Place
ด.ญ.สุรภา ขัตตะละ 87.6 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายชินาธิป ขืมจันทร์ 87.4 Gold Medal 2nd Place
เด็กชายธนฤทธิ์ ดวงปัญญาสว่าง 87.4 Gold Medal 2nd Place
เด็กชายสิริเกษม พนมชัยชยวัฒน์ 87.4 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตย์ เขียวบ้านยาง 87.4 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงพิชชาพร ภุมรินทร์ 87.4 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนจ่าการบุญ กิตรดา สุวรรณราช 86.4 Gold Medal 3rd Place
ชาลิศา คันศร 86.4 Gold Medal 3rd Place
ปุญญาพร สระสม 86.4 Gold Medal 3rd Place
วีรวัสส์ ชัยพันธ์ 86.4 Gold Medal 3rd Place
สุรเชษฐ์ เอกวราภรณ์ 86.4 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ช. ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 85.5 Gold Medal 4
ด.ช. วสิษฐ์พล สิทธิ์ตระกูล 85.5 Gold Medal 4
ด.ญ. ปาณิสรา วิรัชเกษม 85.5 Gold Medal 4
ด.ญ. พุทธรักษา ทองสุขา 85.5 Gold Medal 4
ด.ญ. ศรัณรัชต์ ฟุ่มฟองฟู 85.5 Gold Medal 4
5 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กชายศรัณยพงษ์ แจ้งเปี่ยม 83.6 Gold Medal 5
เด็กหญิงณภัทร ห่านทองสุขศรี 83.6 Gold Medal 5
เด็กหญิงนภัทร ทัศนวิจิตรพันธ์ 83.6 Gold Medal 5
เด็กหญิงนวพรรษ มะโนสา 83.6 Gold Medal 5
เด็กหญิงปรายฝน จินต์สุภาวงศ์ 83.6 Gold Medal 5
6 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กชายธนัชย์ กัญจนากร 83.5 Gold Medal 6
เด็กหญฺิงกานต์ณิชา คีลาวงค์ 83.5 Gold Medal 6
เด็กหญฺิงจันทรพร เยอส่อ 83.5 Gold Medal 6
เด็กหญฺิงวิลาศิณี เขื่อนขันธ์ 83.5 Gold Medal 6
เด็กหญฺิงสิริธร จันทร์พินิจ 83.5 Gold Medal 6
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงณิชานันท์ เงินอินต๊ะ 81.2 Gold Medal 7
เด็กหญิงปานชีวา บุญปาน 81.2 Gold Medal 7
เด็กหญิงพลอยปภัสร์ รัตนมณีรัศมี 81.2 Gold Medal 7
เด็กหญิงศุภรดา ซื่อตรง 81.2 Gold Medal 7
เด็กหญิงเนรัญชรา ศรีจินดา 81.2 Gold Medal 7
8 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.ทัพพ์ มณีอ่อน 79.2 Silver Medal 8
ด.ญ.ธัญชนก สุริยะมณี 79.2 Silver Medal 8
ด.ญ.นลินี ขัตติยะรังสฤษฎ์ 79.2 Silver Medal 8
ด.ญ.นันท์นภัส ไชยยา 79.2 Silver Medal 8
ด.ญ.ปรีชญาน์ ว่องอิสริยวณิช 79.2 Silver Medal 8
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายปฏิภาณ ชัยวงค์ 78.2 Silver Medal 9
เด็กชายศศิสุกิจจ์ วงค์เสือ 78.2 Silver Medal 9
เด็กหญิงชนัดดา ศรีสุข 78.2 Silver Medal 9
เด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล 78.2 Silver Medal 9
เด็กหญิงชิชญาภรณ์ ใจเฝือ 78.2 Silver Medal 9
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กชายณัฐนนท์ จอมสว่าง 67.6 Bronze Medal 10
เด็กชายพูนพิสิษฐ์ จับใจนาย 67.6 Bronze Medal 10
เด็กชายเสษฐวุฒิ พิชญ์กุล 67.6 Bronze Medal 10
เด็กหญิงธนภรณ์ สีสองสม 67.6 Bronze Medal 10
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์ 67.6 Bronze Medal 10

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 10 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 50 คน
ย้อนกลับ