รายการ การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายณัฐ สงวนราชทรัพย์ 86.4 Gold Medal 1st Place
เด็กชายธนพศ กาญจนะ 86.4 Gold Medal 1st Place
เด็กชายพงษ์สิริ อุทัยรังษี 86.4 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงกุลญรักษ์ ไพบูลย์ธนศาล 86.4 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงกุลณัฐ ดีพุ่ม 86.4 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายณัฐวัชต์ เกิดบำรุง 85.8 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงชวัญญา หน้อยเศษ 85.8 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงฐปนัท พิชัยยา 85.8 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงปวาวรินทร์ มากัน 85.8 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงลักษนารา ยาวิเลิง 85.8 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กชายญาณกร พรมปัญญา 85 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงปุณยานุช นิลหิรัญ 85 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ปานกลาง 85 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงพิชญาภา ทองพริก 85 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงสุชญา วันไชยธนวงศ์ 85 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จันทกานต์ ทิงาม 84 Gold Medal 4
ณภัทร ตั้งเมธากุล 84 Gold Medal 4
ณัฐรุจา เข็มครุฑ 84 Gold Medal 4
ถิรพร คงมั่น 84 Gold Medal 4
พิมพ์พลอย พรหมมินทร์ 84 Gold Medal 4
5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงกัลย์ณญาพัชร สวนเศรษฐ 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างพินิจ 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงนุรวีร์ เถื่อนชนะ 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงพลอยนภัสสร มาลาหอม 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงลันตา ทองเพชร 82 Gold Medal 5
6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชายวนราช สัมมาพิทักษ์ 82 Gold Medal 5
เด็กชายสรนนท์ สุพัฒน์ 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงชนกภัทร์ ชมภู่ 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงบุษยมาศ อุงจิตต์ตระกูล 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงสุจิตรา จาสุทัศน์ 82 Gold Medal 5
7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงกรณ์ภัสสร ตรัยรัตนเมธี 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงกุลนัทธ์ พงษ์ด้วง 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงจัสมิน โรส เพิร์กส 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงบุญญาวาส ศรีจริยา 82 Gold Medal 5
เด็กหญิงปองกานต์ ทีน้อย 82 Gold Medal 5
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ.กนกภัทร ต้นสี 80.2 Gold Medal 6
ด.ญ.กัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ 80.2 Gold Medal 6
ด.ญ.ญูถิกา ทรินทร์ 80.2 Gold Medal 6
ด.ญ.นงนภัส สุรินทร์ 80.2 Gold Medal 6
ด.ญ.พรนภัส กันทะเตียน 80.2 Gold Medal 6
9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ณัฐชยา สังข์เเดง 80 Gold Medal 7
ด.ญ.สุวิชญาน์ ปุ๊ดภาษี 80 Gold Medal 7
ธนดล ทาแป้น 80 Gold Medal 7
ปัทมวรรณ สิทธิมาลย์ 80 Gold Medal 7
สุรัสวดี ศรีวงค์ไชย 80 Gold Medal 7
10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กชายภูบดินทร์ พูลพิพิศ 78.5 Silver Medal 8
เด็กหญิงณัฏฐิกา ดอนดาภัย 78.5 Silver Medal 8
เด็กหญิงนัชชา มังคะละ 78.5 Silver Medal 8
เด็กหญิงรินรดา ยาวิชัย 78.5 Silver Medal 8
เด็กหญิงสุนันทา ธนะวดี 78.5 Silver Medal 8
11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ช.จิรพนธ์ กลธนเสพย์ 76.5 Silver Medal 9
ด.ญ.มนพัทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 76.5 Silver Medal 9
ด.ญ.ศุภักษร  เพ็งศรี 76.5 Silver Medal 9
ด.ญ.สุวดี สุพบุตร 76.5 Silver Medal 9
ด.ญ.เพ็ญพร กล้าหาญ 76.5 Silver Medal 9
12 โรงเรียนตะพานหิน นิติธร รอดวิหก 76 Silver Medal 10
บุุญญรัตน์ วิริยม 76 Silver Medal 10
พรนภัส อ่อนจันทร์ 76 Silver Medal 10
วรปรัชญ์ สุทธิรัตน์ 76 Silver Medal 10
วุฒิพร สังฆคุณ 76 Silver Medal 10
13 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ช.ธีรภัทร พิณโนเอก 73.8 Silver Medal 11
ด.ญ.กฤตยา แก้วปู่ 73.8 Silver Medal 11
ด.ญ.จิราพร เขียวเครือ 73.8 Silver Medal 11
ด.ญ.ญาดา เครืออยู่ 73.8 Silver Medal 11
ด.ญ.ณัฐวลัย ไทยแท้ 73.8 Silver Medal 11
14 โรงเรียนจอมทอง นายธนากร จินดาพร 73.4 Silver Medal 12
เด็กชายภาราดร ขันธรรม 73.4 Silver Medal 12
เด็กชายศาสตราวุฒิ บัวลังอาด 73.4 Silver Medal 12
เด็กหญิงฑิตยา อภิชัย 73.4 Silver Medal 12
เด็กหญิงวิจิตรา หอมแก่นจันทร์ 73.4 Silver Medal 12
15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงชลธิชา อนุชัย 65.8 Bronze Medal 13
เด็กหญิงชลาลัย วงศ์โพธิ์ 65.8 Bronze Medal 13
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มาพิทักษ์ 65.8 Bronze Medal 13
เด็กหญิงวรรธกานต์ แก้วคำฟู 65.8 Bronze Medal 13
เด็กหญิงเปมิกา ปาไชย 65.8 Bronze Medal 13
16 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายปฏิพล จีนะ 65.75 Bronze Medal 14
เด็กชายพัชรกร ขอดแก้ว 65.75 Bronze Medal 14
เด็กหญิงนิรุชา บุญเรือง 65.75 Bronze Medal 14
เด็กหญิงปวีร์ชฎา กันจาด 65.75 Bronze Medal 14
เด็กหญิงรมิดา วิศิษฏฐากูร 65.75 Bronze Medal 14
17 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายคณาธิป กลิ่นทับ 60 Bronze Medal 15
เด็กชายชิตณภูมิสิษฐ์ เนื้อไม้ชญา 60 Bronze Medal 15
เด็กหญิงกัลยากร ประสพสุข 60 Bronze Medal 15
เด็กหญิงณัฐญา เกิดลอย 60 Bronze Medal 15
เด็กหญิงณัฐวิภา ยิ้มดี 60 Bronze Medal 15

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 17 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 85 คน
ย้อนกลับ