รายการ การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นางสาวนุสสตี สายบัวต่อ 89.8 Gold Medal 1st Place
นายกษิตินาถ สามภักดี 89.8 Gold Medal 1st Place
นายชิษณุพงศ์ ภาณุภาส 89.8 Gold Medal 1st Place
นายทินภัทร เครือยิ้ม 89.8 Gold Medal 1st Place
นายภควันต์ บูรณเขตต์ 89.8 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนจอมทอง นางสาวบุรินทร์ วงศ์ลือเกียรติ 89 Gold Medal 2nd Place
นางสาวพัชรภรณ์ นันโต 89 Gold Medal 2nd Place
นางสาวสุดารัตน์ ใจยา 89 Gold Medal 2nd Place
นางสาวอารีญา ปันมาเรือน 89 Gold Medal 2nd Place
นายน่านฟ้า เพิ่มพูน 89 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชนัญชิดา สิทธิเทศานนท์ 84.2 Gold Medal 3rd Place
มาริสา คำแสน 84.2 Gold Medal 3rd Place
ฤทัยณัฐ์ รอดสวัสดิ์ภร 84.2 Gold Medal 3rd Place
วนัสนันท์ สุขมี 84.2 Gold Medal 3rd Place
วิลาสินี เรืองชยานันท์ 84.2 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวณิชกมล พรเทวบัญชา 84 Gold Medal 4
นางสาวประภาพร ปอนถิ่น 84 Gold Medal 4
นางสาวอภิญญา ฐิตะปัญญา 84 Gold Medal 4
นายสมิต สุภานันต์ 84 Gold Medal 4
นายสหรัฐ พลนิกร 84 Gold Medal 4
5 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.ณัฐริการ์ วงษ์เสนสะ 76 Silver Medal 5
น.ส.ปุณรดา สุจริตจันทร์ 76 Silver Medal 5
น.ส.ภัทรวี อินทรกุญชร 76 Silver Medal 5
นายธนธรณ์ พิลึก 76 Silver Medal 5
นายพัสกร ธัญญโยธิน 76 Silver Medal 5
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวพริมรดา สุภาโท้ 71.6 Silver Medal 6
นายทวีเกียรติ เรือนจุมปู 71.6 Silver Medal 6
นายภาคภูมิ ฟูสามป็อก 71.6 Silver Medal 6
นายวสิษฐ์พล ธนะการ 71.6 Silver Medal 6
นายวัทธิกร แก้วทันคำ 71.6 Silver Medal 6

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 6 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 30 คน
ย้อนกลับ