รายการ การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กชายคทา รุ่งโรจน์สถาพร 90 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงญาณัจข์ฉรา ดวงเงิน 89.5 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนราชานุบาล เด็กชายชยณัฐ สิทธิ์วุฒิ 87.6 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนบ้านปรางค์ เด็กชายนรภัทร สุทธหลวง 87.4 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กชายกรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 85.8 Gold Medal 5
6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กหญิงณัชชา มุ้งต่อบัว 85.6 Gold Medal 6
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ญ.ลภัสรดา วสุธนพิสิฐ 85.6 Gold Medal 6
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เด็กหญิงพิชชาพัชร ผลบุญ 85.4 Gold Medal 7
9 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.นิสารัตน์ แก้วศรี 85.4 Gold Medal 7
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงเอมปรีดิ์ บัวเล็ก 84.6 Gold Medal 8
11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริชุมชัย 83.8 Gold Medal 9
12 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำชุ่ม 83.6 Gold Medal 10
13 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงภคนันท์ บรรเลง 82.8 Gold Medal 11
14 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ด.ญ. จิตตินี จิตจำนงค์ 82.2 Gold Medal 12
15 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงนิษฐนาถ เผือกใจแผ้ว 81.6 Gold Medal 13
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.ปัณณวัฒน์ เลิศมัลลิกาพร 81 Gold Medal 14
17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงจิรภิญญา ช่วยบำรุง 81 Gold Medal 14
18 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิง ธนัญชนก กาศวิราช 81 Gold Medal 14
19 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. สิริกร สุภโชคสหกุล 80.25 Gold Medal 15
20 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.ศรัณญพงศ์ งานวิชา 80.2 Gold Medal 16
21 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ญ.ศิวกานต์ บุพศิริ 80 Gold Medal 17
22 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงกวินทรา อินทร์หอม 80 Gold Medal 17
23 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ด.ญ.ณัฏฐกันย์ แซ่ลี้ 77.2 Silver Medal 18
24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.ภัชร์สิตา ฉัตรชัยรัตน์กุล 76.5 Silver Medal 19
25 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงประภัสสร ชัยพฤกษ์ 74.2 Silver Medal 20
26 โรงเรียนจ่าการบุญ ภัคจิรา มณีสาร 73.4 Silver Medal 21

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 26 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 26 คน
ย้อนกลับ