รายการ การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมภูมิ 97.4 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดญ ปุณยาพร อินต๊ะพรม 96 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงสาริศา ถวัลย์วราศักดิ์ 94.8 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อาทรประชาชิต 94.2 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงสุพิชญา มะปะวงศ์ 93.6 Gold Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ญ.กิรณา ลิ้มปิยะไชยพงษ์ 93.6 Gold Medal 5
7 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ธนารีย์ สีตื้อ 93.5 Gold Medal 6
8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.ยุทธิดา แสงศรี 93.25 Gold Medal 7
9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด้กหญิงสุณิชา สุตะวงค์ 93 Gold Medal 8
10 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.กานต์ชนิต นิลพันธุ์ 92.4 Gold Medal 9
11 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงประภัสศิริ อินหาญ 91.6 Gold Medal 10
12 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงจิดาภา ขอนเคียน 91 Gold Medal 11
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.กมลกร ชาวบ้านกร่าง 90.7 Gold Medal 12
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงณัฐมน เหมือนจิตร 89.4 Gold Medal 13
15 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิง ประภาศิริ จันสอง 89.2 Gold Medal 14
16 โรงเรียนจ่าการบุญ ภิรัญญา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 88.6 Gold Medal 15
17 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงไปรยา ปิยะจันทร์ 86.2 Gold Medal 16
18 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.ณัฏฐณิชา สวรรค์คณากร 86.2 Gold Medal 16
19 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายกัณฑ์ชัย พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 85.8 Gold Medal 17
20 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ญ.ศุภาภรณ์ สังประเสริฐ 85.4 Gold Medal 18
21 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กหญิงปวริศา สมหวาน 85.2 Gold Medal 19
22 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงอันติกา กัลยา 84.4 Gold Medal 20
23 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กหญิงญาณิศา คำสิงห์ 83.4 Gold Medal 21
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงบัณฑิตา ก้อนแก้ว 76 Silver Medal 22

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 24 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 24 คน
ย้อนกลับ