รายการ การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ญ. มณฑิรา ต้องใจ 95.2 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงจรรยพร พุ่มนาค 92.4 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เด็กหญิงนาซนีน คานมงคล 91 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงปานวาด พิศาลวานิช 91 Gold Medal 3rd Place
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงภูริณี ดอนชัย 89.4 Gold Medal 4
6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ญ.นัทธมน ครูเกษตร 88.6 Gold Medal 5
7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ช.สมิทธิ์ เชื้อมอญ 88.25 Gold Medal 6
8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.กัญญ์วรา ยาวิชัย 87.5 Gold Medal 7
9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ญ. ภวิกา วชิรจินดากุล 86.8 Gold Medal 8
10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชายปานเทพ ปานาง 86.6 Gold Medal 9
11 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงสุธาสินี แก้วอุ่น 86.6 Gold Medal 9
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สุพิชฌาย์ สุธีรภิญโญ 86.6 Gold Medal 9
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงพัชรี วงศ์นภาไพศาล 86.2 Gold Medal 10
14 โรงเรียนตะพานหิน พรนัชชา อ่อนจันทร์ 86.2 Gold Medal 10
15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงภัควลัญช์พร เหรียญเจริญ 86 Gold Medal 11
16 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ. กนกภรณ์ จีระดิษฐ์ 85.75 Gold Medal 12
17 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.ศุภรดา วงษ์กาวิน 84.4 Gold Medal 13
18 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ช. เหว่ยเจีย ลิ้ม 83.75 Gold Medal 14
19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กหญิงเลย์ลาณี เอวา บล็อก 82.4 Gold Medal 15
20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กหญิงบงกช ปละใจ 79.4 Silver Medal 16
21 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายรัชพงษ์ ประดิษฐ์ 78.2 Silver Medal 17
22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ด.ญ.ชลาลัย แก้วเพชรรัตน์ 71.2 Silver Medal 18
23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงสุพิชญา ปางคำ 70.8 Silver Medal 19
24 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กชายพลัฏฐ์ดนัย พุทธรักขิต 64.6 Bronze Medal 20
25 โรงเรียนคลองลานวิทยา เด็กหญิงวิมลมณี แซ่ซี 60.8 Bronze Medal 21
26 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงฉัตรชนินทร์ นิโครธา 55 Certificate of Participation 22
27 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม เด็กหญิงรุจิษยา พันธ์มี 48 Certificate of Participation 23

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 27 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 27 คน
ย้อนกลับ