รายการ การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายกรุณา ชัยกิจวัฒนะ 86.5 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวนฤมล ปิ่นแก้ว 85 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนตากพิทยาคม นายธนญ ชัยมงคล 84.25 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ น.ส.จิณณพัต มาลัยมาตร์ 81.75 Gold Medal 4
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายธนากร เจ็กแจว 81.66 Gold Medal 5
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณัฐกานต์ สนิทอินทร์ 81.66 Gold Medal 5
7 โรงเรียนจอมทอง นางสาวชนากานต์ ตันมา 81 Gold Medal 6
8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายณพธรรม ขันติกุล 69 Bronze Medal 7

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 8 คน
ย้อนกลับ