รายการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงกันต์สุดา แปงใจ 93.25 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ณิชาธาร เรือนพรม 90.6 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.หัฎฐพงษ์ ทิพย์สุขุม 90.2 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายปวิช พงศ์ชำนะภัย 86.6 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงชนิดา ลีลากนก 86.2 Gold Medal 5
6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงพิชชาพร ไชยมงคล 86.2 Gold Medal 5
7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กหญิงพิชา พุทธวงศ์ 84 Gold Medal 6
8 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา ยวงใจ 83.8 Gold Medal 7
9 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.ณัฏฐ์ชวกร มหาวงศนันท์ 82.8 Gold Medal 8
10 โรงเรียนราชานุบาล เด็กหญิงพิมพ์ลดา จักรปิง 82.6 Gold Medal 9
11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กชายปุญญพัฒน์ สาแดง 81.6 Gold Medal 10
12 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กหญิงโซเฟีย แวน อีวิค 81.4 Gold Medal 11
13 โรงเรียนบ้านปรางค์ เด็กหญิงศิรภัสสร มั่นมา 80.2 Gold Medal 12
14 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กหญิง กิ่งฝาง แก้วสุพรรณ 79.75 Silver Medal 13
15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.วิสุทธิพร ประภารวีวรรณ 79 Silver Medal 14
16 โรงเรียนจ่าการบุญ เด็กหญิงวีรยา  บัวสำเริง 78.6 Silver Medal 15
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ญ.อะนะ ขยันเขตกรณ์ 78.6 Silver Medal 15
18 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ลีลาวดี 78 Silver Medal 16
19 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ด.ญ.กัญญ์จิรา แซ่ลี 76.5 Silver Medal 17
20 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ญ.อิสรีย์ แซ่จาง 76.4 Silver Medal 18
21 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงพรปวีณ์ บุญอากาศ 76.2 Silver Medal 19
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงชญานิศ ทัศนัยนา 76 Silver Medal 20
23 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงอชิรญา บุญเก๊ะ 74.2 Silver Medal 21
24 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิงนภัสรา ยวงแก้ว 74 Silver Medal 22
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เด็กหญิงธมนวรรณ ภาสน์พิพัฒน์กุล 73.2 Silver Medal 23
26 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) เด็กชายกจณพันธ์ สายสืบ 71.4 Silver Medal 24
27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ช.พิษณุวัศน์ พิทูรทัศน์ 70.4 Silver Medal 25
28 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญฺิงน้ำทิพย์ มิตรยอดวงศ์ 64 Bronze Medal 26

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 28 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 28 คน
ย้อนกลับ