รายการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต 93.8 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงอาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน 91.75 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ศิวินทรา ปวงแก้ว 91.5 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดญ นาเดีย คิดรักเมือง 91.4 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ 86.8 Gold Medal 5
6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงอาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด 86.8 Gold Medal 5
7 โรงเรียนจ่าการบุญ ธมนพัชญ์ เกิดสวัสดิกุล 85.6 Gold Medal 6
8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงกัญญาภัค จิตรสำราญ 85.6 Gold Medal 6
9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงศศิพิชญ์ สมใจ 85 Gold Medal 7
10 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.วัฒนวดี ชุ่มเย็น 84.6 Gold Medal 8
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ญ.อลีนา ขยันเขตกรณ์ 83 Gold Medal 9
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กชายชาวังค์ ดูบาร์เรล 82 Gold Medal 10
13 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ช.สิรภพ อิ่มสุขศรี 80.5 Gold Medal 11
14 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายเตชิน เจริญสิงห์ 80.4 Gold Medal 12
15 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงเก็จมณี เฟรทส์ 78.8 Silver Medal 13
16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.อารีรัตน์ โชชัย 76.8 Silver Medal 14
17 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กชายภัทรกร หน่อน้อย 76.2 Silver Medal 15
18 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิง ธนภรณ์ มาอุ่น 71.6 Silver Medal 16
19 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงกัญญาวีย์ บุญประภา 69.8 Bronze Medal 17
20 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงสุชัณญา บุญเนรมิต 67.4 Bronze Medal 18
21 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ญ.พรรณทิวา มงคลพันธุ์ 67.4 Bronze Medal 18
22 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กชายฤทธิไกร น้อยแกง 64 Bronze Medal 19
23 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงกุลสินี รุ่งสวัสดิ์ 63.4 Bronze Medal 20
24 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญฺิงอภิชญา ธะนาคำ 57.8 Certificate of Participation 21

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 24 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 24 คน
ย้อนกลับ