รายการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ช. อดัม แอลแลน แมนดิโก 91.25 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงสุรัสวดี คำมา 89.2 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ช.มติเทพ สวินแบงค์ 87.4 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงพีรดา กิตติชยากุล 86.8 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.นวรัตน์ มาดี 85.4 Gold Medal 5
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงนันท์นภัส คำจริง 83.2 Gold Medal 6
7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ญ.กนิษนาฎ อ่อนสอาด 81 Gold Medal 7
8 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.ภัทรพรรณ ใยระย้า 81 Gold Medal 7
9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูเด่นแดน 80.8 Gold Medal 8
10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายเอกวิทย์ เลิศวัฒนวณิชย์ 79.8 Silver Medal 9
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงตรีเกสรมาศ องอาจรักษ์อุดร 79.2 Silver Medal 10
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นฤภร เล็กอุทัย 76 Silver Medal 11
13 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กหญิงวรรณิดา บุญปก 75 Silver Medal 12
14 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงปิยะธิดา ยะอนันต์ 74.6 Silver Medal 13
15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กหญิงแพรวา คล้ายสุทธิ์ 73.8 Silver Medal 14
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เด็กชายณฐกร สุวรรณขา 71.6 Silver Medal 15
17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ. สรียา ชลอยเมฆ 71.4 Silver Medal 16
18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ. ชีวภัทร ทองแท้ 71.2 Silver Medal 17
19 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงชลันธร วิเชียรวรรธนะ 69 Bronze Medal 18
20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ธิติกานต์ รัตนโรจน์ 69 Bronze Medal 18
21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เศรษฐวงษ์กุล 68.6 Bronze Medal 19
22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ดญ.ชนิกานันทน์ จิตตพัทธ์จุลพันธ์ 68.25 Bronze Medal 20
23 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายชิษณุพงศ์ วิไลลักษณ์เลิศ 60.4 Bronze Medal 21
24 โรงเรียนตะพานหิน เด็กหญิงเซร่า ไนเติงเกล 56.2 Certificate of Participation 22
25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กหญิงจิลลี่แอนน์ ยองเพชร 52.25 Certificate of Participation 23

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 25 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 25 คน
ย้อนกลับ