รายการ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.ธญานี วัดแดง 91 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายไวทยา เหวิน 84 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นายหลีก่วนมิน 83.8 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายศุภวิชญ์ สุขะอาคม 83.4 Gold Medal 4
5 โรงเรียนจอมทอง นางสาวชนิดาภา ชัยวศิลป์ 82.8 Gold Medal 5
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เอมจิรา อิ่มเอม 82.5 Gold Medal 6
7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ น.ส.ณัฐวดี ศาตร์ศรี 77 Silver Medal 7
8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวกนกอร คำภีระ 74.2 Silver Medal 8

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 8 คน
ย้อนกลับ