รายการ การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดญ อินทุภา เทียนประสิทธิ์ 100 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายปภังกร พงศ์ชำนะภัย 98 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงโยษิตา ลีลาวดี 97 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนจ่าการบุญ เด็กหญิงฐปนกุล  สืบจิตต์ 97 Gold Medal 3rd Place
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงปัณณพร พันธุรัตน์ 97 Gold Medal 3rd Place
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์ 97 Gold Medal 3rd Place
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ช.สิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์ 96 Gold Medal 4
8 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กชายธนวัฒน์ กันสิทธิ์ 95 Gold Medal 5
9 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.นิจิตา ผลจันทร์ 95 Gold Medal 5
10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กชายวีรวุฒิ รัตนมงคล 94 Gold Medal 6
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ศิราพัสเมธิน 93 Gold Medal 7
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.เภกา เสลานนท์ 92 Gold Medal 8
13 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงพลอยปภัส สินวัชรไพศาล 91 Gold Medal 9
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงรัญชนา สกุลชาติ 90 Gold Medal 10
15 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิงอนันตรา ละอินทร์ 88 Gold Medal 11
16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เด็กหญิงกุลกัญญา พันธุ์วรรธนะสิน 86 Gold Medal 12
17 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.ณิชาภัทร ทิพย์ปัญญา 86 Gold Medal 12
18 โรงเรียนพุทธิโศภน เด็กชายชินบัญชร พัฒนกุลเกียรติ 76 Silver Medal 13
19 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงศรัญญา สุขอร่าม 71 Silver Medal 14
20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงกตวรรณ เจริญร่าง 66 Bronze Medal 15

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 20 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 คน
ย้อนกลับ