รายการ การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงเอวิตรา พล 95 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กชายนครินทร์ อินต๊ะ 91 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดช.ศรัญยู กฤติกาเมษ 87 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงปัณชญา เยี่ยมวัฒนา 84 Gold Medal 4
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ. ภารดี สลีสองสม 80 Gold Medal 5
6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ช. ณัฐดนัย ดาวสุข 79 Silver Medal 6
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สิตานัน มั่นจีระ 75 Silver Medal 7
8 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กชายกนกพล นนทะสัน 71 Silver Medal 8
9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชายสิริวัฒน์ วงษ์สาธุภาพ 70 Silver Medal 9
10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวคคนางค์ สิทธิเทศานนท์ 67 Bronze Medal 10
11 โรงเรียนตะพานหิน ภูริเดช มาเนตร์ 67 Bronze Medal 10
12 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายปรมัคค์ อุบลศรี 61 Bronze Medal 11
13 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.นาถนภา สิรมาศ 59 Certificate of Participation 12
14 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงนฎา ขันทะยศ 58 Certificate of Participation 13
15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เด็กชายกานต์ เกตุภาค 58 Certificate of Participation 13
16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.พิชชาภา ธิมาสุ 57 Certificate of Participation 14
17 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กชายคณาธิป สุขสว่าง 53 Certificate of Participation 15
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ช.เชนทร์ แอลเลียต มอริส 49 Certificate of Participation 16
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงปิยาอร โฮมสองชั้น 48 Certificate of Participation 17
20 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กหญิงบุญญามาศ เขียวแก้ว 47 Certificate of Participation 18
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กหญิงเบญจารัตน์ ปัญญานนท์ 47 Certificate of Participation 18
22 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ. กนกวรรณ จีระดิษฐ์ 35 Certificate of Participation 19
23 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิ์เผือก 35 Certificate of Participation 19

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 23 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 23 คน
ย้อนกลับ