รายการ การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายอินทัช หวังตระกูลดี 88 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางสาวญาดา เจียมอยู่ 83.5 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.ขวัญข้าว รื่นรวย 63 Bronze Medal 3rd Place
4 โรงเรียนจอมทอง นางสาวณัฐกานต์ อินต๊ะสุรินทร์ 60 Bronze Medal 4
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวกฤชอร ศรีวิชัย 52.5 Certificate of Participation 5

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 5 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 5 คน
ย้อนกลับ