รายการ การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงเจ็ทซิก้า ลาร์สสัน 91.4 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กชายพสธร บำเพ็ญอยู่ 87.4 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์รวมสุข 85.8 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนราชานุบาล เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 85.6 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงพิชชานันท์ พรมแตง 85 Gold Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.เมลาณี เฟื้องเพียร 84.6 Gold Medal 6
7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงพิมพ์อร เสมอกัน 84.2 Gold Medal 7
8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ช.ต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์ 84.2 Gold Medal 7
9 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กหญิงพิชญธิดา ธีระกุล 84 Gold Medal 8
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ เด็กหญิงปุณญาภา เขื่อนธนะ 83.4 Gold Medal 9
11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กหญิงนรมน พรหมโลก 82.4 Gold Medal 10
12 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงธิรดา สุดไทย 82 Gold Medal 11
13 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ถาวร 81 Gold Medal 12
14 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ณพัชร์ระพี ตรีธรรมพินิจ 80.6 Gold Medal 13
15 โรงเรียนจ่าการบุญ นครินทร์ คงหนู 80.2 Gold Medal 14
16 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายชัชรินทร์ ชำนาญผา 79.8 Silver Medal 15
17 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.กัญญาวี เทียมสมบูรณ์ 79.6 Silver Medal 16
18 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ด.ญ.ณชญาดา เชาวรัตน์ 79 Silver Medal 17
19 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เด็กหญิงอุ้มบุญ จันทน์เกษร 77 Silver Medal 18
20 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงไอรฎา คำทุม 75.8 Silver Medal 19
21 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงพลอยปภัส จิตรัตน์ 74.8 Silver Medal 20
22 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงนภษร ธุงจันทร์ 74.4 Silver Medal 21
23 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญิงอรศศิร์ กว้านสกุล 73.8 Silver Medal 22
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กชายปัณณวิชญ์ เจริญลาศลักษณ์ 69.7 Bronze Medal 23

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 24 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 24 คน
ย้อนกลับ