รายการ การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่ 97 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กชายธนทัต ขัตธิ 93 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เด็กหญิงอรชพร มะลิมาศ 91 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ณภัทร์ วัชรขจรกุล 91 Gold Medal 3rd Place
5 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กชายธนกฤต ธนพงศ์ภูวดล 90 Gold Medal 4
6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กหญิงเขมจิรา ราชสาร 89 Gold Medal 5
7 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เตชะเทพ 88 Gold Medal 6
8 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงปณิตา แจ่มจำรัส 87 Gold Medal 7
9 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ญ.พัชรพร บุญตันดี 87 Gold Medal 7
10 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กชาย พีระวิชญ์ ชำนาญ 87 Gold Medal 7
11 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เด็กชายกฤษติธัชร์ ทนันชัย 85 Gold Medal 8
12 โรงเรียนจ่าการบุญ ชลกร แต้มประสิทธิ์ 85 Gold Medal 8
13 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงจิรัชญา มะปะวงศ์ 85 Gold Medal 8
14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงปภัสรา ทวีเกษม 84 Gold Medal 9
15 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงลภาพร สุพจนานุรักษ์ 83 Gold Medal 10
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ประมวน 82 Gold Medal 11
17 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.ภาวิณี  สังขมณี 82 Gold Medal 11
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงยศรินธร รีรักษ์ 80 Gold Medal 12
19 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี 80 Gold Medal 12
20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงภาวิตา ขัติยะ 78 Silver Medal 13
21 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.พิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ 76 Silver Medal 14
22 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญิงศรันย์รัตน์ พรพิพัฒน์ศิริ 75 Silver Medal 15
23 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กหญิงญาณิศา เจือบุญ 73 Silver Medal 16
24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงดลพร สายปัญญา 71 Silver Medal 17

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 24 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 24 คน
ย้อนกลับ