รายการ การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนวัชรวิทยา ด.ช.รมยกร แสงท้าว 92.6 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กหญิงสุชัญญา หาญสิทธานนท์ 90.5 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ปรานต์ ปานบุญ 90.2 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวไอซ์ โสตีวิน 88.6 Gold Medal 4
5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงวรรษมล พรมพลอย 87.8 Gold Medal 5
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงสิริพร ศิริเวช 87.25 Gold Medal 6
7 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงนพมาศ มุ่งหมาย 86.6 Gold Medal 7
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ. ธัญสุดา ณ เชียงใหม่ 86 Gold Medal 8
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงณัฐธิสา อู่แสงทอง 85.8 Gold Medal 9
10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชายเตชัส ปานหลุมข้าว 85.8 Gold Medal 9
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ด.ญ.แอนนาแมรี่ บราวน์ 85.6 Gold Medal 10
12 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ.ปิยณัฐ ประสาทเขตรการ 85.5 Gold Medal 11
13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายสองเมือง เม็งเกตุ 83.6 Gold Medal 12
14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงภัคมล เพิ้งจันทร์ 83.4 Gold Medal 13
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงรัตนา ยะตัน 81.6 Gold Medal 14
16 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ สุโภภาค 80.8 Gold Medal 15
17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.แพรวา กลายสุข 80.5 Gold Medal 16
18 โรงเรียนอุดมดรุณี วรรธนัย ใจทำดี 80 Gold Medal 17
19 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ญ.ศลิษา ติยสถาพร 79.6 Silver Medal 18
20 โรงเรียนตะพานหิน บัณฑิตา เจนสาริกิจ 78.6 Silver Medal 19
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กหญิงจินตวรรณ เรืองนาราบ 76.8 Silver Medal 20
22 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.ธนพร พักตร์เกษม 75.4 Silver Medal 21
23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงภูษณิศา สว่างภักดี 72.6 Silver Medal 22
24 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม เด็กหญิงมนัสยา สีดาพล 71 Silver Medal 23
25 โรงเรียนคลองลานวิทยา เด็กหญิงจิดาภา หลีนวรัตน์ 54.8 Certificate of Participation 24

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 25 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 25 คน
ย้อนกลับ