รายการ การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวณัฐกมล จิตประสงค์ 88.5 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายกฤตภูมิ เกษมอำไพรินทร์ 88.2 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.กชกร พุทธวงษ์ 85.59 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายกษิดิ์เดช สุนทรเลขา 85.4 Gold Medal 4
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายกิตพิชัย สังข์ทอง 85 Gold Medal 5
6 โรงเรียนจอมทอง นางสาวณัฐรัตน์ ดาวังปา 82.75 Gold Medal 6
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณัฏฐ์ อุทัยชิต 81.2 Gold Medal 7
8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายมินซอง คิม 81 Gold Medal 8

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 8 คน
ย้อนกลับ