รายการ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ช.ดลย์สรธัช จตุรงคโชค 100 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ช.นรภัทร กมลรัตนกุล 97.5 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนราชานุบาล เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 95 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.วรรณวนัช คำตุ้ย 90 Gold Medal 4
5 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ด.ช.สุรวิทย์ พุทธา 90 Gold Medal 4
6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.ศุภโชค ตั้งเมธีกุล 90 Gold Medal 4
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงณวฤณ เกษมสัตย์ 90 Gold Medal 4
8 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายจุลภา ยมสุขุมประภา 87.5 Gold Medal 5
9 โรงเรียนบ้านปรางค์ เด็กหญิงพลอยนภัส โชคทวีสัมฤทธิ์ 85 Gold Medal 6
10 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ช.ภาวัติ เชาว์ไว 82.5 Gold Medal 7
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษา 80 Gold Medal 8
12 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ด.ญ.ณิชาพร มณีฉาย 80 Gold Medal 8
13 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมจันทร์ 80 Gold Medal 8
14 โรงเรียนจ่าการบุญ พีรวัส วงศ์ประชารัตน์ 80 Gold Medal 8
15 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กชายเกียรติคุณากรณ์ ธนาบดินทร์กูล 80 Gold Medal 8
16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.ทรรศพร ทรงคุณ 80 Gold Medal 8
17 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงอุรัสยา แก่นทอง 77.5 Silver Medal 9
18 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงวิรัญชนา สันทะนันชัย 77.5 Silver Medal 9
19 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายพีร์ภวัฐ ศรีวิสุทธิ์สมบุญ 77.5 Silver Medal 9
20 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. นนท์ธิดา เรือนแก้ว 77.5 Silver Medal 9
21 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กชายพงศ์กรณ์ คำชื่น 72.5 Silver Medal 10
22 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงทัตพิชา มาลัย 70 Silver Medal 11
23 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิงอติวัน กันแก้ว 70 Silver Medal 11
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กชายหญิงเบรนดา เบห์เรนส์ 67.5 Bronze Medal 12
25 โรงเรียนบ้านสบกอน เด็กหญิงพลอยนภัส ตันดี 67.5 Bronze Medal 12
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายจัตวา ชินวิสุทธิ์ 62.5 Bronze Medal 13
27 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ทรา 60 Bronze Medal 14
28 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) เด็กชายทิวัตถ์ บุญนิล 57.5 Certificate of Participation 15
29 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กหญิงรสิกา เอี่ยมสอาด 35 Certificate of Participation 16
30 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กชายประสิทธิ์ แก้วประสิทธิ์ 35 Certificate of Participation 16

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 30 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 30 คน
ย้อนกลับ