รายการ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.ศุภกาญจน์ จอมแปง 100 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ด.ญ.อภิชญาฎา กุลานุวัตร 100 Gold Medal 1st Place
3 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เด็กหญิงกฤตยา ถาวร 90 Gold Medal 2nd Place
4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายณภัทร์ดนัย จันทร์ฉาย 90 Gold Medal 2nd Place
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.กชพร เหล็กคำ 90 Gold Medal 2nd Place
6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงหยาดพิรุณ ยอดคำวัง 80 Gold Medal 3rd Place
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดช ปภังกร จงไพศาล 80 Gold Medal 3rd Place
8 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ช.ณัฐพงศ์ พลหาญ 80 Gold Medal 3rd Place
9 โรงเรียนจ่าการบุญ ภูมินันท์ คำพุฒ 80 Gold Medal 3rd Place
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก ด.ช กัมปนาท ถาน้อย 80 Gold Medal 3rd Place
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงปุณณัตถ์ เจริญลาศลักษณ์ 70 Silver Medal 4
12 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กชาย เจริค เจซซี่ โมราเลส 70 Silver Medal 4
13 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กชายพีรวิชญ์ วิลัย 70 Silver Medal 4
14 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กหญิงณัฐชญา เหมาลา 70 Silver Medal 4
15 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.กัญจน์ จันทร์เจนจบ 70 Silver Medal 4
16 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์ 70 Silver Medal 4
17 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงนภัสสร ดาษดา 60 Bronze Medal 5
18 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ด.ช.ปรมัตถ์ กาศสนุก 60 Bronze Medal 5
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงสุขศิริ สมควร 60 Bronze Medal 5
20 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กชายโม ลุงส่าง 60 Bronze Medal 5
21 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.อรภชา จิตสุทธิภากร 60 Bronze Medal 5
22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์ 60 Bronze Medal 5
23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายกฤตเมธ อังกูลภักดีกุล 60 Bronze Medal 5
24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงวิสุดา ชมภูมิ่ง 60 Bronze Medal 5
25 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิงตุลยดา นันตา 60 Bronze Medal 5

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 25 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 25 คน
ย้อนกลับ