รายการ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ช. พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์ 92.5 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ช.ลุ๊ค ฮอลลิเดย์ 90 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายธีมา ยงค์พิทักษ์วัฒนา 85 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงปุญญิศา แสนเพ็ญ 85 Gold Medal 3rd Place
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวอะแมนด้า 85 Gold Medal 3rd Place
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงวิภาวี ใจสมัคร 80 Gold Medal 4
7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทวีชัยไพศาลกุล 78 Silver Medal 5
8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.มนสิชา อุ้ยสิงห์ 75 Silver Medal 6
9 โรงเรียนวัชรวิทยา ด.ช.โชคชัย ใหม่จันทร์ 70 Silver Medal 7
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนพล 65 Bronze Medal 8
11 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงข้าว สุภารัตน์ 65 Bronze Medal 8
12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ. ทัญกมณ นามวงศ์ 55 Certificate of Participation 9
13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กหญิงกาญจนา สอนอ้อย 52.5 Certificate of Participation 10
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายป่านฟ้า จตุรคเชนทร์เดชา 50 Certificate of Participation 11
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ช.ถิรวุฒิ พวงบุบผา 50 Certificate of Participation 11
16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองนุ่ม 50 Certificate of Participation 11
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชนกพรรณ เพ็งเลีย 50 Certificate of Participation 11
18 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กหญิงพิสุทธินีย์ บุญจันทร์ 47.5 Certificate of Participation 12
19 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายธีรภัทร อมรวิภาดา 47.5 Certificate of Participation 12
20 โรงเรียนตะพานหิน นาคินทร์ สาดชัยภูมิ 47.5 Certificate of Participation 12
21 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ช.ตรีทเศศ ปาระมีสา 47.5 Certificate of Participation 12
22 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กหญิงเบญญา อารีย์เกื้อ 45 Certificate of Participation 13
23 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ญ.วิลาสินี เทียนส้ม 42.5 Certificate of Participation 14
24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กชายภัทรชนน ทวีวัฒนสมบูรณ์ 42.5 Certificate of Participation 14
25 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ. ปัณฑารีย์ พันธ์เขียน 42.5 Certificate of Participation 14
26 โรงเรียนคลองลานวิทยา เด็กหญิงอธิชา มีนรินทร์ 35 Certificate of Participation 15
27 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กหญิงรวิภา ธำรงภัทรนันท์ 32.5 Certificate of Participation 16
28 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม เด็กหญิงกาญจนา สุทนต์ 15 Certificate of Participation 17

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 28 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 28 คน
ย้อนกลับ