รายการ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สุกัญญา น้อยม่วง 95 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นายศรราม แซ่ตั้ง 90 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายขจรศักดิ์ กิตติสยาม 70 Silver Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายกรวิชญ์ แห่วตระกูลปัญญา 60 Bronze Medal 4
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ น.ส.นิรชา ไพศาล 60 Bronze Medal 4
6 โรงเรียนจอมทอง นางสาววรฤทัย ใจมูล 60 Bronze Medal 4
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายอิงครัตน์ ท้าวคำมา 50 Certificate of Participation 5
8 โรงเรียนตากพิทยาคม นายปุริม สันติพนารักษ์ 5 Certificate of Participation 6

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 8 คน
ย้อนกลับ