รายการ การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ด.ญ. นปภัสร์ สุริยะโชติ 90 Gold Medal 1st Place
ด.ญ. พิชญา วรรณวิไล 90 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายธนภัทร สนิทดี 86 Gold Medal 2nd Place
เด็กชายธรรพ์นรธีร์ แสงเพชร 86 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายพฤทธ์ เปลี่ยนกริม 84 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงอภิสรา อนุกูลวัฒนา 84 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เด็กชายสรวัชญ์ อุทัศ 82 Gold Medal 4
เด็กหญิงพิจิตรา วงศ์อนุ 82 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายทักษพล มุณีสว่าง 79 Silver Medal 5
เด็กชายเสฏฐวุฒิ โตกราน 79 Silver Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.ธนกร ธุวธนานุรักษ์ 78 Silver Medal 6
ด.ญ.ณัฐธีรกมล บุญมี 78 Silver Medal 6
7 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.กรยรัตน์ โลหะโชติ 77 Silver Medal 7
ด.ญ.ภัทรวดี โพธิ์นิล 77 Silver Medal 7
8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์ 76 Silver Medal 8
ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี 76 Silver Medal 8
9 โรงเรียนจ่าการบุญ ธนบดินรทร่์ สายทิพย์จันทร์ 75 Silver Medal 9
ไชยนันท์ รัตนมณี 75 Silver Medal 9
10 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กชายปภังกร วรเชษฐบัญชา 74 Silver Medal 10
เด็กชายสิปกร ทองนุ่ม 74 Silver Medal 10
11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายภาวัช ลีลางาม 73 Silver Medal 11
เด็กชายภาสกฤต คงสงวนสุข 73 Silver Medal 11
12 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.กชญดา จันทรสุวรรณ 69 Bronze Medal 12
ด.ญ.ภัคจิรา มีเกิดมูล 69 Bronze Medal 12
13 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กชายคมกริช ปานจิ่ง 68 Bronze Medal 13
เด็กชายอนรรฆ พยุงวิวัฒนากูล 68 Bronze Medal 13
14 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กชายนาวิน บุญยิ่ง 67 Bronze Medal 14
เด็กหญิงกัสมา เมฆบนจันทร์ 67 Bronze Medal 14
15 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา นาคเมฆ 66 Bronze Medal 15
เด็กหญิงศศิมา เมฆี 66 Bronze Medal 15
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กชายจอร์ชัวร์ ธาวิน แพ็คเก็ท 59 Certificate of Participation 16
เด็กชายสหัสรัก ถิ่นทิพย์ 59 Certificate of Participation 16
17 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงธัญชนิกา คัมภีระ 59 Certificate of Participation 16
เด็กหญิงนฤภร ภัครนิธินันท์ 59 Certificate of Participation 16
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดญ พิมพ์ชนก วงศ์ถิระศักดิ์ 59 Certificate of Participation 16
ดญ.ฉันห์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี 59 Certificate of Participation 16
19 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กหญิงภัณฑิรา สมสวย 59 Certificate of Participation 16
เด็กหญิงภัทรวดี คำวัง 59 Certificate of Participation 16
20 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ญ.ณิชกานต์ จันทร์พุธ 59 Certificate of Participation 16
ด.ญ.พรลภัท ชีวะวัฒน์ 59 Certificate of Participation 16
21 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กชายณัฐพันธ์ รัตนะ 59 Certificate of Participation 16
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสกุล 59 Certificate of Participation 16
22 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ช.พชรพล ลิ้มไพบูลย์ 59 Certificate of Participation 16
ด.ญ.ศศิ ศุภศิลป์ 59 Certificate of Participation 16
23 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงปองการ สิทธิกูลนะ 59 Certificate of Participation 16
เด็กหญิงภัทรลภา ธิดา 59 Certificate of Participation 16

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 23 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 46 คน
ย้อนกลับ