รายการ การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กหญิงกัลยากร นพรัตน์ 98 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงปวริศรา เตชะวิวัฒน์กุล 98 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนวัชรวิทยา ด.ช.รักษณ คงศัตรา 96 Gold Medal 2nd Place
ด.ญ.ธนัชพร สิงห์สร้อย 96 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงกุลธารินท์ ปลัดคุณ 95 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงมาลาวดี ฐิดาภารุ่งเรือง 95 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงศุภสุดา อ่าวสมบัติกุล 83 Gold Medal 4
เด็กหญิงโชษิตา วรรณบุษราคัม 83 Gold Medal 4
5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ญ.ณัฐธิดา รังษี 82 Gold Medal 5
ด.ญ.ธวัลรัตน์ ภูมิพัฒน์โภคิน 82 Gold Medal 5
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชลธิชา ทองดุลย์ 81 Gold Medal 6
พิมพ์มาดา พานิชย์วิไล 81 Gold Medal 6
7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงจิณณพัฒน์ ใจคำ 78 Silver Medal 7
เด็กหญิงจิตติมา อุดมพงศ์ถาวร 78 Silver Medal 7
8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ. ญาณินท์ วิชาเดช 78 Silver Medal 7
ด.ญ. สุภัสสรา ประสาทกิจ 78 Silver Medal 7
9 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ช.วิญญ์ นาถวีระนันท์ 78 Silver Medal 7
ด.ช.แทนไท รื่นรวย 78 Silver Medal 7
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ญ.ปณิธิ ปินใจ 77 Silver Medal 8
ด.ญ.วรกมล เวียงคำ 77 Silver Medal 8
11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงนภัสรัชฏ์ เหล่าไพโรจน์ 77 Silver Medal 8
เด็หญิงฐิตาพร หมื่นรักษ์ 77 Silver Medal 8
12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กชายธนวัฒน์ การัตน์ 77 Silver Medal 8
เด็กหญิงภัคจิรา วงค์ลังกา 77 Silver Medal 8
13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายอภิรักษ์ ตาลประดิษฐ์ 76 Silver Medal 9
เด็กชายโคกิ คุงิมิยะ 76 Silver Medal 9
14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กชายปรินทร โชลิตกุล 76 Silver Medal 9
เด็กชายเจสัน เคว้ลซ์ 76 Silver Medal 9
15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ญ.วิชญาพร ทองสีอ่อน 76 Silver Medal 9
ด.ญ.เอเซีย บัคกิ้งแฮม 76 Silver Medal 9
16 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงณัฑมน ศรีวิชัย 75 Silver Medal 10
เด็กหญิงพิมผกา นามเทพ 75 Silver Medal 10
17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ช. ศักย์ศรณ์ จันทร์สว่าง 75 Silver Medal 10
ด.ญ. พิชญา บำรุงจิตต์ 75 Silver Medal 10
18 โรงเรียนตะพานหิน ณัฐภูมิ แก้วสว่าง 75 Silver Medal 10
พงษ์วิวัฒิ เทียบรัตน์ 75 Silver Medal 10
19 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กชายจาตุรนต์ ทอร์ดัวร์ 74 Silver Medal 11
เด็กชายณัชพัฒน์ จิตกล้า 74 Silver Medal 11
20 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายชัชฤทธิ์ ดวงปัญญาสว่าง 69 Bronze Medal 12
เด็กชายปรวีร์ ทองพาน 69 Bronze Medal 12
21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ช.กสิณ เพ็ญสุข 68 Bronze Medal 13
ด.ช.ภัทรพล ชูวงศ์เลิศ 68 Bronze Medal 13
22 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงชุตาภรณ์ สุขะพันธ์ 67 Bronze Medal 14
เด็กหญิงเขมพร กังวาลวัฒนศิริ 67 Bronze Medal 14
23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เด็กหญิงวิรินทกานต์ ต๊ะสุ 66 Bronze Medal 15
เด็กหญิงใบเฟิร์น วดีสุขเกษม 66 Bronze Medal 15
24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เด็กชายจิรเมธ ชายศักดิ์ 65 Bronze Medal 16
เด็กชายทัตพงศ์ อินตะขัติย์ 65 Bronze Medal 16
25 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยแก้ว 59 Certificate of Participation 17
เด็กหญิงชลณิชา มากมาย 59 Certificate of Participation 17

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 25 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 50 คน
ย้อนกลับ