รายการ การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชัยภักดิ์ นิลเนียม 100 Gold Medal 1st Place
สุวิมล แสนสุขุม 100 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.อนัญญา บุญโท 99.5 Gold Medal 2nd Place
นายศุภจักร ธัญญโยธิน 99.5 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายณวิบูล ชมภู่ 84.4 Gold Medal 3rd Place
นายมฆเรศ ฉันทวิบูลชัย 84.4 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายกีซาน โฮง 82.8 Gold Medal 4
นายอานท์ ชูดวง 82.8 Gold Medal 4
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายณชา นาวานุเคราะห์ 81.5 Gold Medal 5
นายธกร ปุ้ยหลวง 81.5 Gold Medal 5
6 โรงเรียนจอมทอง นางสาววนัชพร สดมพฤกษ์ 79 Silver Medal 6
นายพิทวัส ปัญญาเทพ 79 Silver Medal 6
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวชาติ์รดา ปัญญา 75.7 Silver Medal 7
นางสาวพัชรีวรรณ ใจมา 75.7 Silver Medal 7
8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางสาวประกายทิพย์ ราชแก้ว 66.4 Bronze Medal 8
นายจิรวัฒน์ หุ่นโต 66.4 Bronze Medal 8

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 8 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 16 คน
ย้อนกลับ