รายการ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายรักษภูมิ มุณีสว่าง 89.6 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงธัญชะนก เหลืองทองนารา 89.6 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงนภสร แท่นทอง 89.6 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ช.ยศวร บุตรประดิษฐ์ 87.2 Gold Medal 2nd Place
ด.ช.อธิธัช สุทธิ 87.2 Gold Medal 2nd Place
ด.ญ.วรันธร มีมุข 87.2 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กชายเจมส์ เพรลย์ 86 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงขวัญมนัส คันธวังอินทร์ 86 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงณัชชา โตสวงน 86 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงจุฑามาศ บุญกาญจน์ 83.8 Gold Medal 4
เด็กหญิงนิชาดา มณีวรรณ์ 83.8 Gold Medal 4
เด็กหญิงวิชญาดา จันทรศัพท์ 83.8 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. จิรสุดา ประมะวงศ์อินทร์ 83 Gold Medal 5
ด.ญ. ชิณนิฌาย์ แก้วลังกา 83 Gold Medal 5
ด.ญ. ปิยาภรณ์ สุวรรณโชติ 83 Gold Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงชนานันท์ แจ้งภูเขียว 81.4 Gold Medal 6
เด็กหญิงธนัชพร วงศ์จีน 81.4 Gold Medal 6
เด็กหญิงเปมิกา สุทธิวนานุรักษ์ 81.4 Gold Medal 6
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.กฤษณ์ธนา ธนะสังข์ 80.6 Gold Medal 7
ด.ช.ชวนากร ภาคภูมิ 80.6 Gold Medal 7
ด.ญ.ปภาวรินท์ เซี่ยงหลิว 80.6 Gold Medal 7
8 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.ณัฐธิดา สุจิตโตสกุล 80.4 Gold Medal 8
ด.ญ.อาทิตยา ดีพรมกุล 80.4 Gold Medal 8
ด.ญ.อาทิตยาพร กันแก้ว 80.4 Gold Medal 8
9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ด.ญ แพรวา บัดติยา 78.4 Silver Medal 9
ดญ วิภาวี ไชยวงศ์ษา 78.4 Silver Medal 9
ดญ สรัลพร มีมนต์ 78.4 Silver Medal 9
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดช.วิธนะ กิจชนะไพบูลย์ 78 Silver Medal 10
ดญ.จารุกัญญ์ สมยาราช 78 Silver Medal 10
ดญ.เบญญาภา เพชรปรางค์ 78 Silver Medal 10
11 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กชายวิภัฒน์ ทนตะคุ 76.4 Silver Medal 11
เด็กหญิงปวริสา เครือโป้ 76.4 Silver Medal 11
เด็กหญิงพรไพลิน พันธุมนัน 76.4 Silver Medal 11
12 โรงเรียนพุทธิโศภน เด็กหญิงธนิดา ตระกูลอุ่นใจ 76.25 Silver Medal 12
เด็กหญิงพิชชาพร กาศสนุก 76.25 Silver Medal 12
เด็กหญิงอรณัชชา เพชรอุดมพร 76.25 Silver Medal 12
13 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กหญิง กัญญ์วรา พันธุ์เวช 74 Silver Medal 13
เด็กหญิง ทมิตา สงวนศรี 74 Silver Medal 13
เด็กหญิง นารีรัตน์ อินต๊ะปัญญา 74 Silver Medal 13
14 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงชญาดา ศรีสุคันธพฤกษ์ 72.6 Silver Medal 14
เด็กหญิงปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ 72.6 Silver Medal 14
เด็กหญิงพิชชา ธรรมสอน 72.6 Silver Medal 14
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กชายอัตรคุปต์ ตราชู 68.4 Bronze Medal 15
เด็กหญิงพรนภัส ปาละสกุล 68.4 Bronze Medal 15
เด็กหญิงศุภิสรา แจ้งแย้ม 68.4 Bronze Medal 15

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 45 คน
ย้อนกลับ