รายการ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กหญิงจีรภัทร์ จิรชาญชัย 82.75 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงปริศา จั่นเทศ 82.75 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงพันธกานต์ สวนผล 82.75 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กหญิงธนภรณ์ พลดวล 82 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ทินกร ณ อยุธยา 82 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงศุภกานต์ ปัญญานุกูล 82 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายพงศธร สุวรรณมาโจ 78.2 Silver Medal 3rd Place
เด็กชายพิชชากร โชติสุภาพล 78.2 Silver Medal 3rd Place
เด็กหญิงคุนัญญา สมชัย 78.2 Silver Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เด็กชายนายมิน คันท์ 77.2 Silver Medal 4
เด็กชายเกียรติคุณ 77.2 Silver Medal 4
เด็กหญิงนภัสร ญาณวิริยา 77.2 Silver Medal 4
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ. กนกพร บุญเรือง 76.3 Silver Medal 5
ด.ญ. พรรภษา เอื้อนอ้อย 76.3 Silver Medal 5
ด.ญ. อารียา ทาวา 76.3 Silver Medal 5
6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ช.ภูเบศ ปอพานิชกรณ์ 76 Silver Medal 6
ด.ช.รังสิมันตุ์ เสืออุดม 76 Silver Medal 6
ด.ญ.สุธิดา ทวีสิทธิโชคชัย 76 Silver Medal 6
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จารวี อ่อนพุทธา 76 Silver Medal 6
นุชรดี โศจิธาดาเจริญ 76 Silver Medal 6
อิศราภรณ์ ผิวคำ 76 Silver Medal 6
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ญ.ณัฐพร วรรณเสถียร 75.8 Silver Medal 7
ด.ญ.ปวันรัตน์ จีนาวงศ์ 75.8 Silver Medal 7
ด.ญ.สุรัมภา ศรีวิชัย 75.8 Silver Medal 7
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์หอม 75 Silver Medal 8
เด็กหญิงธารน้ำพุ ชอง 75 Silver Medal 8
เด็กหญิงสายสวรรค์ คุณะดอย 75 Silver Medal 8
10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา โสภณจิต 72.4 Silver Medal 9
เด็กหญิงประภัสสร เครือแก้ว 72.4 Silver Medal 9
เด็กหญิงประภาภรณ์ กมลวิลาวัณย์ 72.4 Silver Medal 9
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายมติครรภ คล้ายทอง 71.5 Silver Medal 10
เด็กหญิงณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ 71.5 Silver Medal 10
เด็กหญิงปรายฟ้า อินเทพ 71.5 Silver Medal 10
12 โรงเรียนตะพานหิน ธนวันต์ วิชิรมาลา 71.2 Silver Medal 11
สุภาภรณ์ จีนใจตรง 71.2 Silver Medal 11
เกษกนก บุญคำ 71.2 Silver Medal 11
13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.ศุทธหทัย รงค์ทอง 69.6 Bronze Medal 12
ด.ญ.สุนิสา อินทร์ประสาท 69.6 Bronze Medal 12
ด.ญ.อุไรวรรณ เรืองเขตร 69.6 Bronze Medal 12
14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ญ.ปริยากร จันทร์ไทสกุล 69.2 Bronze Medal 13
ด.ญ.พิชชาภา ทองสิทธิ์ 69.2 Bronze Medal 13
ด.ญ.ศิรประภา ชาญพหล 69.2 Bronze Medal 13
15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กหญิงนันท์นภัส เทียนประพันธ์ 63.9 Bronze Medal 14
เด็กหญิงปานไพลิน โพธิ์ศรี 63.9 Bronze Medal 14
เด็กหญิงสิริพร ศิริพงษ์ 63.9 Bronze Medal 14
16 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายชยุตม์ ยอดมนต์ 63.3 Bronze Medal 15
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์ฟู 63.3 Bronze Medal 15
เด็กหญิงปิยกมล จันทบุรี 63.3 Bronze Medal 15
17 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.ญาณิศา อินกลิ่น 61.4 Bronze Medal 16
ด.ญ.อารีภัทร อินจันทร์ 61.4 Bronze Medal 16
ด.ญ.เบญญาภา ศรีภา 61.4 Bronze Medal 16
18 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กหญิงบุษกร ลิขสิทธิพันธุ์ 61.1 Bronze Medal 17
เด็กหญิงวาเนสซ่า พาวนอล 61.1 Bronze Medal 17
เด็กหญิงสุชัญญา อินต๊ะชุ่ม 61.1 Bronze Medal 17

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 54 คน
ย้อนกลับ