รายการ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรนัทธ์ บุญญติพงษ์ 92.25 Gold Medal 1st Place
ลลิตา กิตติ์รัฐ 92.25 Gold Medal 1st Place
สุรางคณา มาอยู่ 92.25 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนจอมทอง นางสาวปราณปริยา ถามี 87.6 Gold Medal 2nd Place
นางสาววรพิชชา ชมภูแก้ว 87.6 Gold Medal 2nd Place
นายณัฐภัทร ทิพโย 87.6 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายณัฐดนัย วงศ์วีรเดชาขจร 87 Gold Medal 3rd Place
นายสัณฐิติ ฟูเต็ม 87 Gold Medal 3rd Place
นายเยี่ยมศิริ ไฉไลพานิช 87 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวพีรดา คำโพธา 85.6 Gold Medal 4
นางสาววงธาร บุญวัชราภัย 85.6 Gold Medal 4
นายเปโดร ฮอเซ โกเมซ ฟลอร์ 85.6 Gold Medal 4
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ น.ส.ณัชชา ศรีปั้น 82 Gold Medal 5
น.ส.พัชรนันต์ จันทร์เต็ม 82 Gold Medal 5
น.ส.วริษฐา แสงสุวรรณถาวร 82 Gold Medal 5
6 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.พชรพร พรมอ้าย 80.2 Gold Medal 6
น.ส.พรลภัส จันทร์วิไลนคร 80.2 Gold Medal 6
น.ส.สุวพิชญ์ กันทะรส 80.2 Gold Medal 6

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 6 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 18 คน
ย้อนกลับ