รายการ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายกฤตภัค นริศราวุธ 87.3 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงณัฐประภา พรพฤฒิพันธุ์ 87.3 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงภัทรวดี หมอนทอง 87.3 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กชายชยานันต์ มโนภาส 83.3 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงปัณณพร ปักธงชัย 83.3 Gold Medal 2nd Place
เด็กหยิงพีรดา ยิ้มโรจน์ 83.3 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายณภัทร โนวิชัย 80 Gold Medal 3rd Place
เด็กชายวัชรพล ศรีวิชัย 80 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงปูณชรัศมิ์ ศรีจันทร์ดร 80 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กชายวัชรวิทย์ จินดาวงศ์ 76.6 Silver Medal 4
เด็กชายแทนคุณ จันทร์เรือง 76.6 Silver Medal 4
เด็กหญิงนันทินี จองคำ 76.6 Silver Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.กชณัฐ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 72.3 Silver Medal 5
ด.ญ.กรณัฏฐ์ บุญช่วย 72.3 Silver Medal 5
ด.ญ.สุภัสสรา ปอตระกูล 72.3 Silver Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง 70.6 Silver Medal 6
ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม 70.6 Silver Medal 6
ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง 70.6 Silver Medal 6
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.รัชกฤช ประสิทธิมี 70.5 Silver Medal 7
ด.ญ.ญาณิศา อุ้ยฟูใจ 70.5 Silver Medal 7
ด.ญ.พิมพ์ลักษณ์ สเตฟานี่ คอนราด 70.5 Silver Medal 7
8 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กชายธนกฤต พรหมซาว 60.3 Bronze Medal 8
เด็กชายสิรวิชญ์ กล้าหาญ 60.3 Bronze Medal 8
เด็กหญิงเบญญาดา พรหมรักษ์ 60.3 Bronze Medal 8
9 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ช.อธิคุณ อุ่นศรีเพ็ง 60 Bronze Medal 9
ด.ช.อนาวิล ไชยวงค์ 60 Bronze Medal 9
ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์ 60 Bronze Medal 9

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 9 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 27 คน
ย้อนกลับ