รายการ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ช. พงษ์ศิริ ลือสุวรรณ์ 89 Gold Medal 1st Place
ด.ช.เจษฏาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล 89 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงลักษิกา  ก๋าแก้ว 89 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายพัฒนชัย นุยามัง 85.66 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงฉัตรกมล เทศจำปา 85.66 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงพันวรรษา เสาร์เจริญ 85.66 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กชายกฤษฎิ์ แววแก้ว 84 Gold Medal 3rd Place
เด็กชายณัฐนันท์ สารธรรม 84 Gold Medal 3rd Place
เด็กชายณัฐพล ยอดแก้ว 84 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ช. ปัณณธร สุทธนู 83.66 Gold Medal 4
ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย 83.66 Gold Medal 4
ด.ญ. เรืองรุ้งคำ คำสม 83.66 Gold Medal 4
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายพศิน บุญก่อน 79.66 Silver Medal 5
เด็กชายวัชรากร แก้วแจ้ง 79.66 Silver Medal 5
เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีทอง 79.66 Silver Medal 5
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กชายโชติพัฒน์ พรมเสน 78 Silver Medal 6
เด็กหญิงฉัตรรวีณ์ แสนพิช 78 Silver Medal 6
เด็กหญิงลักษณาภา น้อยไพโรจน์ 78 Silver Medal 6
7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ช.ญาณวรรธน์ นิยมสัตย์ 75.5 Silver Medal 7
ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุทนต์ 75.5 Silver Medal 7
ด.ญ.ภูรดา โพธิ์เกษม 75.5 Silver Medal 7
8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ช.ภูมิวสันต์ ฉันทวิบูลชัย 75.33 Silver Medal 8
ด.ช.วริทธิ์ กออนันตกุล 75.33 Silver Medal 8
ด.ญ.ศมน ทองเป้า 75.33 Silver Medal 8
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ช.ชนกดนัย กันทะวงศ์วาร 70.66 Silver Medal 9
ด.ช.ภาสกร เมืองปุ๊ด 70.66 Silver Medal 9
ด.ช.ภูเบศร์ กันยานะ 70.66 Silver Medal 9
10 โรงเรียนวัชรวิทยา ด.ญ.ชญากาณฑ์ เฮงสุวรรณ 63 Bronze Medal 10
ด.ญ.ธนพร ติ๊บงา 63 Bronze Medal 10
ด.ญ.ธัญชนก นาคสุก 63 Bronze Medal 10
11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กหญิงรินลณี เตมีศักดิ์ 57.33 Certificate of Participation 11
เด็กหญิงศิริกานต์ ศรีษะธร 57.33 Certificate of Participation 11
เด็กหญิงอรัชพร ธนะวงศ์ 57.33 Certificate of Participation 11
12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชายกมลทรรศน์ ภู่ประเสริฐ 56.33 Certificate of Participation 12
เด็กชายปริญญา แสนแก้ว 56.33 Certificate of Participation 12
เด็กชายสุรศักดิ์ ก้อนจ้าย 56.33 Certificate of Participation 12

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 12 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 36 คน
ย้อนกลับ