รายการ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คชธร วัชรเสถียร 89.33 Gold Medal 1st Place
ณัฐธิดา ท่ากระเบา 89.33 Gold Medal 1st Place
ผาณิตนิภา ขาวนวล 89.33 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นางสาวธนัชชา ชินรักษ์บำรุง 86.5 Gold Medal 2nd Place
นายกิตติพศ แตงสมบูรณ์ 86.5 Gold Medal 2nd Place
นายปภังกร ศุภกิจเจริญ 86.5 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ น.ส.นรมน วิลัย 77 Silver Medal 3rd Place
น.ส.พลอยพิชชา อังกรูสาทรศรี 77 Silver Medal 3rd Place
น.ส.พิชญ์กานต์ แก้วคำ 77 Silver Medal 3rd Place
4 โรงเรียนจอมทอง นางสาวกรรณิการ์ ฟูไฝติ๊บ 76.66 Silver Medal 4
นางสาวลลิตา เทพปัญญา 76.66 Silver Medal 4
นางสาวอัญญาพรณ์ พิพัฒนสมทากุล 76.66 Silver Medal 4
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นายธนดล เดชประภากร 72.33 Silver Medal 5
นายวัชรพนธ์ พินิจวงษ์ 72.33 Silver Medal 5
นายวินิจ อุปการะสกุล 72.33 Silver Medal 5
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายปณต โอสถาพันธุ์ 66.33 Bronze Medal 6
นายมังกรทอง แซ่ฝาง 66.33 Bronze Medal 6
นายศุภวิชญ์ สุมนศาสตร์ 66.33 Bronze Medal 6

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 6 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 18 คน
ย้อนกลับ