รายการ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กชายกฤษณพัฒน์ สมยะ 90.25 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงกนกพร กาทองทุ่ง 90.25 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงนนทพร เข็มวิชัย 90.25 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงกมลวรรณ เทพศิลปวิสุทธิ์ 89 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงปัณณภัสร์ อริยชัยอัมพร 89 Gold Medal 2nd Place
เด็กหญิงสุชานันท์ ทิพย์พิมาน 89 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กชาย เสกสิทธิ์ ล้อวิไล 86.4 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิง สุชาดา จักรทอง 86.4 Gold Medal 3rd Place
เด็กหญิงปิ่นญาดา ฝาเรือนดี 86.4 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.กชกร น้อยฉิม 82.4 Gold Medal 4
ด.ญ.กฤตญา ประเพณี 82.4 Gold Medal 4
ด.ญ.นภสร ศรีอ่อน 82.4 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.ฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ 79.4 Silver Medal 5
ด.ญ.ปกิตตา พิทักษ์ทิม 79.4 Silver Medal 5
ด.ญ.พรปวีณ์ อัศวสกุลศร 79.4 Silver Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.กตัญญุตา สิงห์สร้อย 79.2 Silver Medal 6
ด.ญ.บุษกร ขวัญคำ 79.2 Silver Medal 6
พรณภัทร ณ เชียงใหม่ 79.2 Silver Medal 6
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายกันตธีร์ ขวัญทอง 79.2 Silver Medal 6
เด็กหญิงณัชชา สุขอยู่ 79.2 Silver Medal 6
เด็กหญิงเจนนภา ศรีสุข 79.2 Silver Medal 6
8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน 77.6 Silver Medal 7
ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น 77.6 Silver Medal 7
ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์ 77.6 Silver Medal 7
9 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญิงณัฎฐ์ชฏา คำดี 75.2 Silver Medal 8
เด็กหญิงณัฐกฤตา มั่นคง 75.2 Silver Medal 8
เด็กหญิงสุธีรดา ชุ่มใจ 75.2 Silver Medal 8
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายจิรพงษ์ วงค์โกฎ 74.4 Silver Medal 9
เด็กหญิงชนากานต์ บุญหนัก 74.4 Silver Medal 9
เด็กหญิงธฤษวรรณ สนิทดี 74.4 Silver Medal 9
11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์ 74.4 Silver Medal 9
เด็กชายสุวพิชญ์ สุวรรรณเทพ 74.4 Silver Medal 9
เด็กหญิงปีติภักดิ์ ปฏิยุทธพิริยการ 74.4 Silver Medal 9
12 โรงเรียนพุทธิโศภน เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มไม้ 73.8 Silver Medal 10
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เฮ้อ 73.8 Silver Medal 10
เด็กหญิงไอรัก รัตนพล 73.8 Silver Medal 10
13 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กชายนัทธวัฒน์ ตันปิง 71 Silver Medal 11
เด็กหญิงจิตรลดา กุรินทร์ 71 Silver Medal 11
เด็กหญิงนันทิกร วงษ์บุญมาก 71 Silver Medal 11
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดญ. จีรนันท์ ปัญญานุวัฒน์ 70.5 Silver Medal 12
ดญ.กัญญ์วรา เพียรลุประสิทธิ์ 70.5 Silver Medal 12
ดญ.ศิรดา รักเดช 70.5 Silver Medal 12
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กชายณัฐสุทธิ์ สันติภูบาล 70 Silver Medal 13
เด็กหญิงวรรณกานต์ คำมูล 70 Silver Medal 13
เด็กหญิงโยษิตา นิลคูหา 70 Silver Medal 13

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 45 คน
ย้อนกลับ