รายการ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงกานต์ธีรา ปริยานนท์ 85.6 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงปวีร์ธิดา มาระวิชัย 85.6 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงลักษิกา นิ่มสวัสดิ์ 85.6 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ญ. กัญจนพร คำแหง 82.4 Gold Medal 2nd Place
ด.ญ. ชนัญชิดา ตากาบุตร 82.4 Gold Medal 2nd Place
ด.ญ. พรรณวลัย โพธิวงศ์ 82.4 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายเสฏฐวุฒิ กันทวี 78.3 Silver Medal 3rd Place
เด็กหญิงสุชานรี วงค์ชัย 78.3 Silver Medal 3rd Place
เด็กหญิงเบญญาภรณ์ อินเทพ 78.3 Silver Medal 3rd Place
4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ช.นันทพงศ์ ทองนาม 78.3 Silver Medal 3rd Place
ด.ช.ภูบดินทร์ วงค์ยะรา 78.3 Silver Medal 3rd Place
ด.ญ.ทักษพร วงศ์อ่อนตา 78.3 Silver Medal 3rd Place
5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ.จารุวรรณ สุคนธชาติ 78.3 Silver Medal 3rd Place
ด.ญ.ณัฐนิช ทองบุญ 78.3 Silver Medal 3rd Place
ด.ญ.ภัทรวรรณ จีจู 78.3 Silver Medal 3rd Place
6 โรงเรียนจอมทอง เด็กชายวัชรมงคล ประสงค์ดี 78.1 Silver Medal 4
เด็กหญิงจีรารัก จุมปาทอง 78.1 Silver Medal 4
เด็กหญิงอมรวรรณ คำสา 78.1 Silver Medal 4
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ช.ติณณภพ ดำรงค์ชีพ 78 Silver Medal 5
ด.ญ.กฤตยาภรณ์ นาปรัง 78 Silver Medal 5
ด.ญ.สุพิชชา สืบแจ้ 78 Silver Medal 5
8 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.ธนัชพร พรมทับ 78 Silver Medal 5
ด.ญ.ปกิตตา ขำทัพ 78 Silver Medal 5
ด.ญ.เจนจิรา มั่นมาก 78 Silver Medal 5
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ญ. ธัญญารัตน์ ใจเปี้ย 77.75 Silver Medal 6
ด.ญ. ศุภรัตน์ กองร้อยอยู่ 77.75 Silver Medal 6
น.ส. วิภา คำแก้ว 77.75 Silver Medal 6
10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชานศีลนาถ ประเสริฐน้อย 77.1 Silver Medal 7
เด็กชายภคพงษ์ ปัวน้อย 77.1 Silver Medal 7
เด็กหญิงชลดา ศรีภา 77.1 Silver Medal 7
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ธนัชชา พานิชย์วิลัย 77.1 Silver Medal 7
พรทิพา พูลศรี 77.1 Silver Medal 7
เคตี้ ไอแซค 77.1 Silver Medal 7
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กชายขวัญเมือง สอนหลวย 76.8 Silver Medal 8
เด็กชายจีรพันธ์ จิรชาญชัย 76.8 Silver Medal 8
เด็กหญิงวรพิชชา อยู่สุข 76.8 Silver Medal 8
13 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ญ.พิชชา ศรีบัว 76 Silver Medal 9
ด.ญ.ภาวิดา ปัทมาลัย 76 Silver Medal 9
ด.ญ.เพ็ญพิศุทธิ์ เจียตระกูล 76 Silver Medal 9
14 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กชายจิรโชติ ธรรมสิริ 75.1 Silver Medal 10
เด็กหญิงนันทกร ประสม 75.1 Silver Medal 10
เด็กหญิงภัทราวดี สิงห์คำ 75.1 Silver Medal 10
15 โรงเรียนตะพานหิน จิตรสุภา อินทวงษ์ 74.8 Silver Medal 11
ทัตพิชา แก้วประเสริฐกุล 74.8 Silver Medal 11
ปัณณวิชญ์ ภคทิพากร 74.8 Silver Medal 11
16 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายติณณ์ เมฆอรุณกมล 73.9 Silver Medal 12
เด็กชายพบธรรม หมีเทศ 73.9 Silver Medal 12
เด็กชายภควัช ประดุจพงษ์เพ็ชร์ 73.9 Silver Medal 12
17 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายศุภพร คำโพธา 73.5 Silver Medal 13
เด็กหญิงจันทนา ไชยชนะ 73.5 Silver Medal 13
เด็กหญิงศุภรดา อาชีวะนันท์ 73.5 Silver Medal 13
18 โรงเรียนอุดมดรุณี ด.ญ. กฤษณา บูล 73.5 Silver Medal 13
เด็กหญิงพิชญา เดชชุษณะนาถ 73.5 Silver Medal 13
เด็กหญิงเขมณิช ภูมิเมือง 73.5 Silver Medal 13
19 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เด็กชายสิรวิชญ์ ชุ่มทิ 70.8 Silver Medal 14
เด็กหญิงนวพรรษ กองยอด 70.8 Silver Medal 14
เด็กหญิงนัทชา นาโควงษ์ 70.8 Silver Medal 14
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงกัญญรัต ชลอยเมฆ์ 68.3 Bronze Medal 15
เด็กหญิงปิยธิดา สมยาราช 68.3 Bronze Medal 15
เด็กหญิงสิริลักษณ์ รัตนบุญโชติ 68.3 Bronze Medal 15

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 20 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 60 คน
ย้อนกลับ