รายการ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.ฐิดากร เขียวแก้ว 94 Gold Medal 1st Place
น.ส.รสริน อ่ำอุ่น 94 Gold Medal 1st Place
น.ส.สกุลกาญจน์ ศรีจริยา 94 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวบาหลี วรศีตกาลกุล 88.25 Gold Medal 2nd Place
นางสาวพิมพ์อัปสร แมรี่แอน คอนราด 88.25 Gold Medal 2nd Place
นางสาวภูพลอย ทูลคำเตย 88.25 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กัญญาพัชร เหมาะประสิทธิ์ 85 Gold Medal 3rd Place
พิพัฒน์ คล้ายชม 85 Gold Medal 3rd Place
เจนจิรา ภู่โต 85 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายญาณกิตติ์ อุยยานกิจ 82.8 Gold Medal 4
นายธรณัส  ทองเรือง 82.8 Gold Medal 4
นายสมัชญ์ ปุรณมณีวิวัฒน์ 82.8 Gold Medal 4
5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายณัฐชนน มีพยุง 72.2 Silver Medal 5
นายตรีภูมิ ด้วงสั้น 72.2 Silver Medal 5
นายสุรกฤษฏิ์ เสือยันต์ 72.2 Silver Medal 5
6 โรงเรียนจอมทอง นางสาวณริสา เรือนก๋องเงิน 71.4 Silver Medal 6
นางสาวนัฐฐา โยธาดี 71.4 Silver Medal 6
นางสาวอาภัสสนันท์ อินโต 71.4 Silver Medal 6

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 6 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 18 คน
ย้อนกลับ