รายการ เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กชายวริศธร ต้นตระกูล 95 Gold Medal 1st Place
เด็กชายวรเดช เม่งบุตร 95 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ช.รัตนโรจน์ ภัทรเมธาสิทธิ์ 92 Gold Medal 2nd Place
ด.ช.วรนน จุธากรณ์ 92 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์ 91 Gold Medal 3rd Place
เด็กชายญาณวุฒิ พรหมเผ่า 91 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กชายชญานนท์ พรินทรากุล 90 Gold Medal 4
เด็กชายฐปนชล อินต๊ะพงษ์ 90 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดช ภูมิณัช วังมณี 76 Silver Medal 5
ดช. ณัฐชนน สามหมื่นคำ 76 Silver Medal 5
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.กัญญาภัค ถึงกลิ่น 73 Silver Medal 6
ด.ญ.ธันยพร ลิ้มมณี 73 Silver Medal 6
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.วรพล เดชะประทุมวัน 66 Bronze Medal 7
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กชายพัสกร เทพจักร์ 66 Bronze Medal 7
เด็กหญิงณภัทร ศิริวัฒนานุรักษ์ 66 Bronze Medal 7
9 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ญ.ชรินรัตน์ หิรัญกุล 66 Bronze Medal 7
ด.ญ.พัทธนันท์ ภัคดีสมัย 66 Bronze Medal 7
10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม 66 Bronze Medal 7
ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์ 66 Bronze Medal 7
11 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไชยวงค์ 64 Bronze Medal 8
ด.ช.ภพพิพัฒน์ คำปวน 64 Bronze Medal 8
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ช.สองเกษม อูปจันทร์ 62 Bronze Medal 9
ด.ช.แก้วกล้า สร้อยกาบแก้ว 62 Bronze Medal 9
13 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กชายคุณัฐ์ วิชาพร 62 Bronze Medal 9
เด็กหญิงกุลปริยา รามัญ 62 Bronze Medal 9
14 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ด.ช.สิรภพ อะทะถ้ำ 62 Bronze Medal 9
ด.ญ.กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์ 62 Bronze Medal 9
15 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กชายบูรพา ธุระแสง 62 Bronze Medal 9
เด็กหญิงกฤษณา ใจแก้ว 62 Bronze Medal 9
16 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กชายณิธิศ วาดสันทัด 62 Bronze Medal 9
เด็กหญิงพิชญา ปัญญาโรจน์ 62 Bronze Medal 9
17 โรงเรียนวัดเวฬุวัน เด็กชายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ 60 Bronze Medal 10
เด็กนลินทิพย์ พลประเสริฐ 60 Bronze Medal 10
เด็กหญิงณัฐนรี จิตร์มูลชัย 60 Bronze Medal 10
18 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายชัชฤทธิ์ หล่อยิ่งยงไพศาล 60 Bronze Medal 10
เด็กชายภัทรพล เรืองธนสิน 60 Bronze Medal 10
19 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กชายณชพล ศิริชา 60 Bronze Medal 10
เด็กชายวรรธนัย ใจการ 60 Bronze Medal 10
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กชายณัฐภูมิ รัตนบุญโชติ 55 Certificate of Participation 11
เด็กชายภูริช รัศมีจันทร์ 55 Certificate of Participation 11
21 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กชายดรัณภพ แสงสนธิ์ 55 Certificate of Participation 11
เด็กชายภูอินทัฐญ์ นาคเมฆ 55 Certificate of Participation 11
22 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ด.ช.ธนกฤษฎิ์ สิทธิวงค์ 55 Certificate of Participation 11
ด.ช.นฤพล ต๊ะต้องใจ 55 Certificate of Participation 11

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 22 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 44 คน
ย้อนกลับ