รายการ เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงณัฐณิชา ศิรสิทธิกาญจน์ 98 Gold Medal 1st Place
เด็กหญิงพัทธมน จินะราช 98 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กชายณัฏฐวรรษ วัฒนศัพท์ 96 Gold Medal 2nd Place
เด็กชายธนกฤต แสนสำราญ 96 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นายแฉนเฉิ้ง หวง 94 Gold Medal 3rd Place
เด็กชายไมเคิ้ล กันจี 94 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กชายพลยุทธ โชคอุทัยกุล 92 Gold Medal 4
เด็กชายยศภัทร ศรีกาญจนวงษ์ 92 Gold Medal 4
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พชร ฉิมเลี้ยง 78 Silver Medal 5
อภิรักษ์ ศิริรัตน์ 78 Silver Medal 5
6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายปภาวิน ท่าโพธิ์ 76 Silver Medal 6
เด็กชายพงศภัค เหลืองทองนารา 76 Silver Medal 6
7 โรงเรียนตะพานหิน ปวัน ทะแสนเทพ 74 Silver Medal 7
สุชัญญา มูลเงิน 74 Silver Medal 7
8 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ช.พร้อมยศ ป้อมทองคำ 72 Silver Medal 8
ด.ญ.อนัญญา จำปาเครือ 72 Silver Medal 8
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงณัฐนรี ฝ่ายสิงห์ 69 Bronze Medal 9
เด็กหญิงแก้วธัญดา เก่งธัญการ 69 Bronze Medal 9
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงศุภาพิมพ์ ศรีรัตนานนท์ 68 Bronze Medal 10
เด็กหญิงสุภัทรา เมืองแป้น 68 Bronze Medal 10
11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ช.ภูมินทร์ ขจรศักดา 66 Bronze Medal 11
ด.ช.วรฤทธิ์ ศรีสมบัติ 66 Bronze Medal 11
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ญ. ศิริลักษณ์  เพิ่มเขตรกิจ 64 Bronze Medal 12
ด.ญ.วรณัน เขตต์กรณ์ 64 Bronze Medal 12
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กชายณัฎฐ์ วรรณไกรโรจน์ 59 Certificate of Participation 13
เด็กชายธีร์ธนิก วันไชยธนวงค์ 59 Certificate of Participation 13
14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กหญิงพิชญาดา ทานา 58 Certificate of Participation 14
เด็กหญิงวิลาสินี ปาลีตา 58 Certificate of Participation 14
15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กชายณรงค์ชัย เชิงดอย 57 Certificate of Participation 15
เด็กชายศรัณย์ เวียงเงิน 57 Certificate of Participation 15
16 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ช.ชยาศิษฎ์ อภิสิทธิ์โยธิน 56 Certificate of Participation 16
ด.ช.พัสกร ชุ่มอิ่ม 56 Certificate of Participation 16
17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กชายธนาคาร สีสด 55 Certificate of Participation 17
เด็กชายหฤษฏ์ แสนเมือง 55 Certificate of Participation 17
18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ด.ญ.ณัฐนพิน รักบ้านเพิง 54 Certificate of Participation 18
ด.ญ.นฤมล รักเขตรการ 54 Certificate of Participation 18
19 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ช. สรวิชญ์ ลือสุวรรณ์ 53 Certificate of Participation 19
ด.ญ. วิลาสินี กันทะวงค์ 53 Certificate of Participation 19
20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เด็กหญิงวรนิษฐา สายชู 52 Certificate of Participation 20
เด็กหญิงศิริธร มณีสาร 52 Certificate of Participation 20
21 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงกานต์ธิดา มณีหยก 51 Certificate of Participation 21
เด็กหญิงทักษพร อินทรบงกต 51 Certificate of Participation 21
22 โรงเรียนอุดมดรุณี ชญานนท์ พจน์นาถ 50 Certificate of Participation 22
เด็กชายชญานนท์ พจนนาถ 50 Certificate of Participation 22
เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล 50 Certificate of Participation 22
23 โรงเรียนคลองลานวิทยา เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองเพิ่ม 50 Certificate of Participation 23
เด็กหญิงณัฐนันท์ โคระชาติ 50 Certificate of Participation 23

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 23 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 47 คน
ย้อนกลับ