รายการ เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เสฎฐวุฒิ เทียมสมบูรณ์ 95 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนตากพิทยาคม นายภัทรพล เดชขันธ์ 90 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายยศวรา คำแหง 85 Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายเขมทัต ศุภมิตตานนท์ 78 Silver Medal 4
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายปุรชัย สาเกกูล 75 Silver Medal 5
6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายนันท์นภัส สุขทวี 65 Bronze Medal 6
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี วรินธร วัฒนปัญโญ 62 Bronze Medal 7
8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นายภาคภูมิ มณีขัติย์ 59 Certificate of Participation 8
9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายกมลภพ ดวงสะเก็ด 58 Certificate of Participation 9
10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวจิลลาภัทร คำทา 57 Certificate of Participation 10
11 โรงเรียนตากพิทยาคม นายสันติสุข ล่าป่วน 56 Certificate of Participation 11
12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางสาวสิริวิมล แสงใส 55 Certificate of Participation 12
13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายพัสกร ลิมานนท์ดำรงค์ 54 Certificate of Participation 13

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 13 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 13 คน
ย้อนกลับ