รายการ เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงจารุจิรัสย์ โยมะบุตร 83 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายภูภัชร ตรีนุสนธิ์ 82 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงภูษณิษา พันแพง 77 Silver Medal 3rd Place
4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ด.ญ.ขนน์ชนก สวนดอกไม้ 71 Silver Medal 4
ด.ญ.นวียา ภาคภูมิกมลเลิศ 68 Bronze Medal 5
5 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กหญิงชญานิศค์ ทาบุญ 61 Bronze Medal 6
6 โรงเรียนพุทธิโศภน ด.ช.ธีรภัทร์ วุฒิสวัสดิ์รักษ์ 46 Certificate of Participation 7
ด.ช.ธนญชัย แม่นยำ 45 Certificate of Participation 8
7 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา 44 Certificate of Participation 9
8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ญ.นัชชา นราพินิจ 41 Certificate of Participation 10
9 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เด็กหญิงมัชฌิมา มากจุ้ย 39 Certificate of Participation 11
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เด็กหญิงภคพร กันทะวงค์ 38 Certificate of Participation 12
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกียงเอีย 37 Certificate of Participation 13
11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์ 37 Certificate of Participation 13
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดช ฉัตรดนัย กันทะวงศ์ 36 Certificate of Participation 14
13 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.ปรวัชน์ ว่องอิสริยวณิช 35 Certificate of Participation 15
14 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ด.ช.ปฐพี เจริญศิลป์ 35 Certificate of Participation 15
15 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงญาดา ไพฑูรย์ 32 Certificate of Participation 16
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดช.ธนัสร วรรณสม 32 Certificate of Participation 16
17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กหญิงบัญฬริกา แก้วก๋อง 32 Certificate of Participation 16
18 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงชวัลรัตน์ คุณนาม 27 Certificate of Participation 17
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.วรัญญา บริรักษ์พัฒนกุล 26 Certificate of Participation 18
20 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ด.ช.พีรณัฐ เทพสุคนธ์ 25 Certificate of Participation 19
21 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด.ญ.กฤตยา พันธุ์แพง 24 Certificate of Participation 20
22 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง 23 Certificate of Participation 21
23 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กชายโจ ลุงส่าง 21 Certificate of Participation 22
24 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กชาย อภิภู สง่าแสง 21 Certificate of Participation 22
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงเฟรมณิการ์ ชุมภูอินตา 18 Certificate of Participation 23
26 โรงเรียนวัดคูยาง เด็กหญิงจีรนันท์ จันพุฒ 18 Certificate of Participation 23
27 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสาร 18 Certificate of Participation 23
28 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กชาย พีรดนย์ บุญเรืองรัตน์ 18 Certificate of Participation 23
29 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เด็กชาย พีระวัฒน์ กาศแสวง 17 Certificate of Participation 24
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เด็กหญิงศิตานันท์ เหล็กแก้ว 16 Certificate of Participation 25
31 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เด็กชายวัตสัน จูเนียร์ โอมานี่ 15 Certificate of Participation 26
32 โรงเรียนบ้านปงสนุก เด็กหญิงกุลภัสสร์ นาฑีทอง 15 Certificate of Participation 26
33 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) เด็กชายพีรภัทร ภูศรีบุญนาค 14 Certificate of Participation 27
34 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เด็กชายณัฐวรรธน์ ด้วงทำ 13 Certificate of Participation 28
35 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กหญิงปาณิสรา โปทา 9 Certificate of Participation 29
36 โรงเรียนบ้านสบกอน เด็กหญิงธมลวรรณ อิ่นอ้าย 3 Certificate of Participation 30

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 36 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 39 คน
ย้อนกลับ