รายการ เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นางสาวชลาธาร สุขวรรณโน 88 Gold Medal 1st Place
นายธันธกานต์ ไกรเดช 75 Silver Medal 2nd Place
2 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.ธิติรัตน์ พิชยวรวิช 75 Silver Medal 2nd Place
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางสาวอริสรา สินนาค 60 Bronze Medal 3rd Place
4 โรงเรียนจอมทอง นางสาวอาทิตยา รวีรุ่งโรจน์ 60 Bronze Medal 3rd Place
5 โรงเรียนตากพิทยาคม นายวิทวัส ตั้งศรีวรกานต์ 60 Bronze Medal 3rd Place
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางสาวนฤมล สีหะ 50 Certificate of Participation
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาวธันยพร ฟ้ากุศล 50 Certificate of Participation
นางสาวศิรัญญา ทันเที่ยง 50 Certificate of Participation
8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ น.ส.จิราพัชร เดชประเสริฐ 50 Certificate of Participation
น.ส.เวธิณี บุตรศรีภูมิ 50 Certificate of Participation
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทานตะวัน จันทร์พร 50 Certificate of Participation

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 9 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 12 คน
ย้อนกลับ