รายการ นวัตกรรมครู
ระดับ ครูผู้สอน


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ นางกุลธิดา สัญนิชาติ 66.66 Bronze Medal 1st Place
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี Mr. Ntabe Alain MBE 62.66 Bronze Medal 2nd Place
3 โรงเรียนตากพิทยาคม น.ส.กาญจนี โชติสุข 58.32 Certificate of Participation 3rd Place

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 3 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 3 คน
ย้อนกลับ