รายการ นวัตกรรมโรงเรียน
ระดับ โรงเรียน


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์ 70.33 Silver Medal 1st Place
นางสาวดาริกา สุขสบาย 70.33 Silver Medal 1st Place

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 1 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 คน
ย้อนกลับ