รายการ การแข่งขัน Sudoku (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น


ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล(ไทย) คะแนน ระดับ อันดับ
1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ญ.นรพร นักดนตรี 72(1) / 60 (100%) + Bonus 12 Gold Medal 1st Place
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงจริญญา ไชยอินทร์ 72(1) / 60(100%) + Bonus 9 Gold Medal 2nd Place
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายต้นกล้า ห่างสูงเนิน 72(1) / 56(93.5%) Gold Medal 3rd Place
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กหญิงทักษพร จิ๋วภู่ 72(1) / 39(65%) Bronze Medal 4
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กหญิงญาตาวี อิสริยะวิญญู 72(1) / 39(65%) Bronze Medal 4
6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กหญิงอภิภูริชญา รติภูมิ 72(1) / 38(63.45%) Bronze Medal 5
7 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.ธนัชชา วงศ์สนิท 72(1) / 38(63.45%) Bronze Medal 5
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นัทธ์วรินทร์ คันทะเรศร์ 72(1) / 36(60%) Bronze Medal 6
9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เด็กชายพัชรพงศ์ เพิ่มดี 68 Certificate of Participation 7
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ เด็กหญิงกมลพร สารพล 68 Certificate of Participation 7
    เด็กหญิงชนากานต์ การินธิ 68 Certificate of Participation 7
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงนันทฉัตร จอมใจหาญ 68 Certificate of Participation 7
12 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กหญิงปิยพรรณ ด่านลักษณโยธิน 68 Certificate of Participation 7
13 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เด็กหญิงปพิชญา พรรณศรี 68 Certificate of Participation 7
    เด็กหญิงพิชชา ปันกิติ 68 Certificate of Participation 7
14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายชวิน แย้มเสมอ 68 Certificate of Participation 7
15 โรงเรียนจอมทอง เด็กหญิงชญานิศ ปันทวัง 68 Certificate of Participation 7
16 โรงเรียนตะพานหิน ธีรภัทร พิพัฒน์บุณยารัตน์ 68 Certificate of Participation 7
17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เด็กชายเจษฎาพงศ์ พุธทรง 64 Certificate of Participation 8
18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ธนภัทร รัตนพันธ์ 64 Certificate of Participation 8
19 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ญ. เนืองนิมมาน กะฐิน 64 Certificate of Participation 8
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เด็กหญิงธัญจิรา แซ่หลี 64 Certificate of Participation 8
21 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เด็กชายพันธกิจ ต่อติด 64 Certificate of Participation 8
22 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เด็กชายปัณณทัต เถื่อนกูล 64 Certificate of Participation 8
23 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด.ญ.บุณย์วสี ตนอารีย์ 64 Certificate of Participation 8
24 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เด็กชายธีรดนย์ ยาหมู่ 60 Certificate of Participation 9
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชื่นชม 60 Certificate of Participation 9
26 โรงเรียนตากพิทยาคม ด.ญ.สิรพรพิมล วุฒิบุตร 60 Certificate of Participation 9
27 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ด.ช. กานต์ธีร์ ทองจิบ 60 Certificate of Participation 9
28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กชายสุวิจักขณ์ ฐีตะพงษ์ 60 Certificate of Participation 9
  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เด็กชายปารเมศ อังกูลภักดีกุล 58 Certificate of Participation 10
29 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กชายนัฐพงษ์ วงค์ษาอินทร์ 56 Certificate of Participation 11
30 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด.ช.รวิวรรธน์ พานำมา 56 Certificate of Participation 11
31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ กาละสุข 56 Certificate of Participation 11
    ด.ช.ปุณกัณฑ์ บำเพ็ญ 56 Certificate of Participation 11
32 โรงเรียนอุดมดรุณี เด็กหญิงณิชมน วทัญญสัมฤทธิ์ 56 Certificate of Participation 11
33 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นายเมธิศ อิสริยะวิญญู 56 Certificate of Participation 11
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ด.ช ธาราดร จิตเมตตาธรรม 56 Certificate of Participation 11
35 โรงเรียนตะพานหิน เบญจกิติ งามอุไรรัตน์ 56 Certificate of Participation 11
36 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ด.ช.สัจจาวุฒิ อ่อนฉาย 56 Certificate of Participation 11
37 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กชายพชรพล ซื่อใส 56 Certificate of Participation 11
38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ด.ช.พงค์กิติ ใจยวน 48 Certificate of Participation 12
39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ด.ช. ธนกร คีรีแก้ว 48 Certificate of Participation 12
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เด็กชายรณกฤต วงศ์วุฒิ 48 Certificate of Participation 12

โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน 25 โรงเรียน    นักเรียน/ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 47 คน