ตารางสรุปรายการแข่งขัน

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้ฝึกสอน รายการของโรงเรียน
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 12 15 12 พิมพ์บัตร
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 17 38 17 พิมพ์บัตร
3 โรงเรียนวัดคูยาง 16 29 33 พิมพ์บัตร
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 16 31 30 พิมพ์บัตร
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 17 36 16 พิมพ์บัตร
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 15 24 28 พิมพ์บัตร
7 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 14 25 17 พิมพ์บัตร
8 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 6 8 12 พิมพ์บัตร
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 26 63 43 พิมพ์บัตร
10 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 6 9 10 พิมพ์บัตร
11 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 9 10 18 พิมพ์บัตร
12 โรงเรียนพุทธิโศภน 15 31 27 พิมพ์บัตร
13 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 13 20 22 พิมพ์บัตร
14 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 9 9 9 พิมพ์บัตร
15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 15 24 29 พิมพ์บัตร
16 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 15 26 23 พิมพ์บัตร
17 โรงเรียนราชานุบาล 4 4 8 พิมพ์บัตร
18 โรงเรียนบ้านปรางค์ 5 6 8 พิมพ์บัตร
19 โรงเรียนบ้านสบกอน 4 10 6 พิมพ์บัตร
20 โรงเรียนจ่าการบุญ 11 16 14 พิมพ์บัตร
21 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 15 26 15 พิมพ์บัตร
22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 11 14 22 พิมพ์บัตร
23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 18 29 33 พิมพ์บัตร
24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 14 21 18 พิมพ์บัตร
25 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 11 16 16 พิมพ์บัตร
26 โรงเรียนบ้านปงสนุก 13 18 25 พิมพ์บัตร
27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 12 15 12 พิมพ์บัตร
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 7 7 14 พิมพ์บัตร
29 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 12 25 25 พิมพ์บัตร
30 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 21 45 0 พิมพ์บัตร
31 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 7 12 11 พิมพ์บัตร
32 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 17 30 32 พิมพ์บัตร
33 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 12 25 14 พิมพ์บัตร
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 9 17 11 พิมพ์บัตร
35 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 16 22 23 พิมพ์บัตร
36 โรงเรียนอุดมดรุณี 12 35 21 พิมพ์บัตร
37 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 21 54 38 พิมพ์บัตร
38 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 9 16 18 พิมพ์บัตร
39 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 2 2 4 พิมพ์บัตร
40 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 23 49 34 พิมพ์บัตร
41 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 10 17 10 พิมพ์บัตร
42 โรงเรียนวัชรวิทยา 12 23 24 พิมพ์บัตร
43 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 20 37 22 พิมพ์บัตร
44 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 13 27 24 พิมพ์บัตร
45 โรงเรียนจอมทอง 20 38 33 พิมพ์บัตร
46 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 9 16 9 พิมพ์บัตร
47 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 13 34 23 พิมพ์บัตร
48 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 12 24 20 พิมพ์บัตร
49 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 10 19 11 พิมพ์บัตร
50 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 25 49 30 พิมพ์บัตร
51 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 12 69 22 พิมพ์บัตร
52 โรงเรียนคลองลานวิทยา 5 7 10 พิมพ์บัตร
53 โรงเรียนตะพานหิน 11 22 11 พิมพ์บัตร
54 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 7 9 10 พิมพ์บัตร
55 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 5 5 10 พิมพ์บัตร
56 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 12 24 21 พิมพ์บัตร
57 โรงเรียนตากพิทยาคม 24 52 37 พิมพ์บัตร
รวมจำนวนผู้เข้าร่วม 1384 1095