ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติกำหนดการรับ ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 เมษายน 2561

เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1
** เตรียมฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด **

เอกสารมอบตัว ฝ่ายวิชาการ

1. ใบมอบตัวพร้อมติดรูปนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1.5 นิ้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กำเนิด
4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิด
5. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่มามอบตัวไม่ใช่บิดาหรือมารดา
7. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจบการศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงการสำเร็จการศึกษา เตรียมฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ
  - หากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้ สำเนา ท.ร.14/1 หรือสำเนาพาสปอร์ต
  - เอกสารสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

เอกสารมอบตัว ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
2. หนังสือมอบตัวนักเรียน

เอกสารมอบตัว ฝ่ายการเงิน

1. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร กรุงไทย(ให้พิมพ์ใบชำระเงิน จากระบบรับสมัครนักเรียน แล้วนำไปชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ)
2. นำใบชำระเงินหรือสำเนาใบโอนเงินของธนาคาร กรุงไทย มายื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ในวันมอบตัว เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
3. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง - ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

รายการชำระเงิน การมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่อดู รายการชำระเงิน

เอกสารมอบตัว ฝ่ายบริหารทั่วไปประกาศเรื่องการกรอกข้อมูลรายงานตัวและมอบตัว ม.4 รับ ม.3 เดิม ส.ว.ค. (โควตา)


      ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก กรอกข้อมูลการมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. และพิมพ์ใบชำระเงินนำไปชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในวันที่ 4 - 8 เมษายน 2561

       วันรายงานตัวให้นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย มารายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองของนักเรียน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1

       ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

       วันมอบตัวให้นักเรียนนำเอกสารการมอบตัวมารายงานตัวที่โรงเรียน ให้นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย มารายงานตัวและมอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครองของนักเรียนในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลการมอบตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ Giftedประกาศผลการคัดเลือก ม.4 (รับ ม.3 เดิม ส.ว.ค.)

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

แผนผังโรงเรียน


Copyright © โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-711018 โทรสาร 053-713003